โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

CKG 002_โปรแกรมฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน_5STAR_FD

 

 

Numbers-1-icon
วันแรก : กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-ศาลาประชาคม-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-หมู่บ้านโบราณซือชีโขว

 

04.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทอำนวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่องเอกสารการเดินทาง และสัมภาระ

06.20 น. : ออกเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2556

10.20 น. : ถึงสนามบิน เมืองฉงซิ่ง ฉงซิ่งเป็นเมืองหนึ่งในสี่อันดับใหญ่ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยมีสมญานามว่าเป็นเมืองคีรี เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จในปี 1954จุคนได้กว่า 5,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง และชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ซานเสียต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่นํ้าแยงซีเกียง หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณซือชีโขว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัย อยู่เป็นจำนวนมาก ภายในท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคโบราณในสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง ซึ่งโครงสร้างอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงไว้สถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม เราสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก หรือของฝากจากที่นี่ได้อย่างมากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก Harbour  plaza hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

 

Numbers-2-icon
วันที่สอง : ฉงชิง-อู่หลง-ถ้ำฝูหลง-ภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟฟ้า)-โชว์ความประทับใจอู่หลง

 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองอู่หลง (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อม ด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่นํ้าอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่ง ประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทางถึง เมืองอู่หลง นำท่านเที่ยวชม ถ้ำฝูหลง ถ้ำฝูหลงตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝูหยง มีโถงถ้ำใหญ่ที่มีพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยกว่า 30 ชนิด ที่มีชื่อเสียงได้แก่ วังมังกรใต้สมุทร น้ำตกไข่มุก และหินงอกหินย้อยชนิดที่สวยงามหา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากอาหารนำท่านชมอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีนอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตรอุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้หนาแน่นมียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

นำท่านชมการแสดง “ความประทับใจอู่หลง ผลงานของผู้กำกับมือทอง “จางอวี้โหมว” ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวนของอู่หลงที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง หุบเหว ผาสูงชัน และความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลัง ผู้แสดงกว่า 500 คน จะเรียงร้อยประวัติศาสตร์ของผู้คนเมืองฉุงชิ่ง เล่าผ่านวิถีชีวิตของคนลากเรือเผ่าถูเจีย (ห้าวจือ) ชมการใช้เทคนิคการยิงเลเซอร์ ระบบแสง สี เสียงทันสมัย และการแสดงดนตรีสดตลอด 70 นาที

นำท่านเข้าที่พัก YUZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

Numbers-3-icon
วันที่สาม : อู่หลง-ฉงชิ่ง- อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า -สะพานสวรรค์(มรดกโลก)-ฉงชิ่ง-ช้อปปิ้งถนนเจี๋ยฟ่างเป่ย

 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ นำท่าน โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้ว จะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรก คือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์, สะพานแห่งที่สอง สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สาม หรือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ โรงเตี๊ยมโบราณ ที่เคยเป็นจุดแวะพักแรมยามค่ำคืนของคนเดินทางในสมัยโบราณที่ใช้เป็นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นั่งรถกลับฉงชิ่ง ถึงฉงชิ่งนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

นำท่านเข้าที่พัก Harbour  plaza hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

 

Numbers-4-icon
วันที่สี่ : ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-แกะสลักหินต้าจู๋ (นั่งรถไฟฟ้า)-ฉงชิ่ง-ล่องเรือแม่แยงซีเจียงดูวิวกลางคืนของฉงชิ่ง

 

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางไป เมืองต้าจู๋ เมืองที่มีปฏิมากรรมแกะสลักหินผามากกว่า 50,000 ชิ้น ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก เป็น 1 ใน 40 กว่าแหล่งมรดกโลกของจีน ต้าจู๋มีความสวยงามและมีชื่อติด 1 ใน 5 ผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงของจีน (ต้าจู๋ หยุนกั่ง หลงเหมิน โม่เกา ม่ายจี๋ซาน) เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 892-1260) ถือเป็นคลังมหาสมบัติในทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา นอกจากจะมีงานศิลปะของพุทธศาสนายังเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของศาสนาเต๋า และแนวคิดสำนักปรัชญา ‘หยู่เจียเสียว์” ของขงจื๊อรวมอยู่ด้วย พื้นที่เขาหินสลักกินอาณาบริเวณของภูเขาทั้ง 5 ได้แก่ เป่ยซัน เป๋าติ่งซัน หนันซัน สือจ้วนซัน และสือเหมินซัน และเทือกเขาอื่นๆโดยรอบในเขตปกครอง 28 หมู่บ้านของพื้นที่ 32 ตำบล ทั่วอำเภอต้าจู๋

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านนั่งรถกลับฉงชิ่ง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังจากอาหานเย็น ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเจียงดูวิวต้นกลางคืนของฉงชิ่ง

นำท่านเข้าที่พัก Harbour  plaza hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

 

Numbers-5-icon
วันที่ห้า : ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.10 น. : นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2557

13.20 น. : เดินทางถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม ความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

อัตราค่าบริการ :
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
5 -9 ธ.ค. 56 27,900 /ท่าน 27,900 /ท่าน 26,900 /ท่าน 9,000

 

อัตรานี้รวม

+ ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
+ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
+ ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
+ ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
+ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
+ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
+ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
+ ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 15 กิโลกรัม
+ ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
+ ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน // 5 วัน เท่ากับ 150 หยวนต่อท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์, พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์

การสำรองที่นั่ง

1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15 วัน

เอกสารเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 

การยกเลิกทัวร์

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์เอง

You can leave a response, or trackback from your own site.

สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท สนุกฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
บริษัท มิคโก้ แทรเวล จำกัด
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
บริษัท เอสซี เด็คเคอร์เรชั่น จำกัด (สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์)
Osamu International Co.,Ltd
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ อีส ทราเวล
บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
เอิร์ธ แทรเวล
บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จํากัด


ซันปาร์ค ฮอลิเดย์
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จำกัด
บริษัท รุ่งอนันต์ ทัวร์ จำกัด
เยาวราช ทัวร์
romantic travel&service co.,ltd
อั่งเป่าทัวร์
บริษัท พรีม่า สยาม เทรเวล จำกัด
บริษัท วีทัช แทรเวล จำกัด
Experts Flyer
Standard Tour
บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
MUNGMEE
thaifly travel with style
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR
บริษัท ฟีนิกซ์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด
บริษัท เวิลด์ ลักซูรี่ จำกัด
บริษัท วีชั่น ทัวร์ จำกัด
บริษัท อนันต์ดาทัวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Happy Star Tour
บริษัท วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด
NEWGENS TRAVEL
บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด
XPRESS VACATIONS Co., Ltd.
Niji Travel
Best Friend Holiday
บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยน ทราเวล จำกัด
World Gateway Co.,Ltd.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting