โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน

1
วันแรก : กรุงเทพฯ – เดลี  

05.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI333

12.05 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลี เป็นเมืองหลวง ของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลีเก่าเป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           ชมประตูชัย (India gate) คล้ายกับประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศส อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ และผ่านชม ป้อมปราการสีแดง ( Red Fort ) ซึ่ง นายกรัฐมนตรีคนแรกของ   ประเทศอินเดีย ท่านเยาวหราล เนรูห์ ( Jawaharlal Nehru) เป็นผู้เปิดธงชาติในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1947 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของกฎเกณฑ์ชาวอังกฤษ จากนั้นผ่านชมมัสยิดจามาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 ( ค.ศ.1651-1656 ) ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ นักสร้างองค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล พระเจ้าชาร์จฮาน เมื่อปี 1,650 ใช้เวลาสร้าง 6 ปี ที่มีสร้างโดยใช้คนงาน 5,000 คน วัสดุใช้หินทรายสีแดง หินอ่อนสีขาวและสีแดง จุคนได้ 20,000 คน

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เมืองเดลี พักที่ ITC/PICCADILY หรือเทียบเท่า

2
วันที่สอง : เดลี-ศรีนาคาร์

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้น เดินทางสู่สนามบิน

11.15 น.   เดินทางสู่เมืองเมืองศรีนาคาร์ โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI821

13.45 น.  ถึงสนามบินเมืองศรีนาคาร์

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ Houseboat

บ่าย           ชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานา     ชนิดและดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี ** หากมีเวลาเหลือพอ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของศรีนาคาร์ เช่น ผ้าพัชมีนา เป็นผ้าทอมือที่มีความอ่อนนุ่ม บาง เบา ให้ความอบอุ่นและเย็นสบาย เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่เหมือนผ้าทอชนิดใดๆในโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำ

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  พักโรงแรม DELUX HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า

3
วันที่สาม : ศรีนาคาร์-กุลมาร์ค-ศรีนาคาร์                       

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค  เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกกันว่าเการิมาร์ค ที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของสถานกอล์ฟ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ Palace

บ่าย            นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก เพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว เล่นสกี เล่นลากเลื่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ ) ได้เวลาสมควร นำท่านชม Jama Mosque สุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำ

เย็น           บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

 พักโรงแรม DELUX HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า

4
วันที่สี่ : ศรีนาคาร์-โซนามาร์ค-ศรีนาคาร์

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของ กราเซียร์น้ำแข็ง เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทาง จึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปตลอดเส้น ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตาตลอดสองข้างทาง จัดเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมธรรมชาติ ชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค ท่านสามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิด จากนั้นเดินทางกลับศรีนาคาให้ท่านได้แวะถ่ายรูปที่สวยงามตลอดสองข้างทาง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำ

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม DELUX HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า

5
วันที่ห้า :  ศรีนาคาร์-เดลลี

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ำ ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ (ใช้เวลาในการล่องเรือ 1 ชม.) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา (บริการอาหารกล่องที่สนามบิน)

14.15 น.       เหินฟ้าสู่ เมืองเดลี โดยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI659 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)

15.50 น.      เดินทางถึง สนามบินเดลี

เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 พักโรงแรม ITC/PICCADILY หรือเทียบเท่า เมืองเดลี 

6
วันที่หก : เดลลี-กรุงเทพ     

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี

13.25 น.       ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332

19.20 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

————————————————————

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
21 – 26 พ.ย. 58
2 – 7 ธ.ค. 58
1 – 6 มี.ค. 59
15 – 20 มี.ค. 59
44,900
44,900
43,900
8,000
9 – 14 เม.ย. 59
10 – 15 เม.ย. 59
45,900
45,900
43,900
8,000

การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม

แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ

1.การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

2.ถ้าท่านมีไฟล์ทการเดินทางต่อ หลังกลับจากทัวร์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

3.ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ภายในระยะเวลาสองเดือนนี้ หลังกลับมา กรุณา แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะมีผลต่อการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้

- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

- ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียและเนปาล หนังสือเดินทางไทย

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

- ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

- ค่าค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง

- ค่าทำหนังสือเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 3US

 

การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป    คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป    เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน           เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน       เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

You can leave a response, or trackback from your own site.

สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท สนุกฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
บริษัท มิคโก้ แทรเวล จำกัด
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
บริษัท เอสซี เด็คเคอร์เรชั่น จำกัด (สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ อีส ทราเวล
Osamu International Co.,Ltd
บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
เอิร์ธ แทรเวล
บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จํากัด


ซันปาร์ค ฮอลิเดย์
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จำกัด
บริษัท รุ่งอนันต์ ทัวร์ จำกัด
เยาวราช ทัวร์
romantic travel&service co.,ltd
อั่งเป่าทัวร์
บริษัท พรีม่า สยาม เทรเวล จำกัด
บริษัท วีทัช แทรเวล จำกัด
Experts Flyer
Standard Tour
บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
MUNGMEE
thaifly travel with style
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR
บริษัท ฟีนิกซ์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด
บริษัท เวิลด์ ลักซูรี่ จำกัด
บริษัท วีชั่น ทัวร์ จำกัด
บริษัท อนันต์ดาทัวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Happy Star Tour
บริษัท วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด
NEWGENS TRAVEL
บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด
XPRESS VACATIONS Co., Ltd.
Niji Travel
Best Friend Holiday
บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยน ทราเวล จำกัด
World Gateway Co.,Ltd.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting