โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน (IND003A)

1
วันแรก : กรุงเทพฯ – เดลี

05.00 น.  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 9 เคาน์เตอร์ P Row P1 – P3  เคาน์เตอร์สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.40 น.    ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์เที่ยวบินที่ 9W63

11.20 น.     ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลีเก่าเป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย     ชมประตูชัย (India gate) คล้ายกับประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศส อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ และผ่านชม ป้อมปราการสีแดง ( Red  Fort ) ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดีย ท่านเยาวหราล เนรูห์ ( Jawaharlal Nehru) เป็นผู้เปิดธงชาติในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1947 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของกฎเกณฑ์ชาวอังกฤษ จากนั้นผ่านชมมัสยิดจามา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 ( ค.ศ.1651-1656 ) ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ  สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ นักสร้างองค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล พระเจ้าชาร์จาฮาน เมื่อปี 1,650 ใช้เวลาสร้าง 6 ปี ที่มีสร้างโดยใช้คนงาน 5,000 คน วัสดุใช้หินทรายสีแดง หินอ่อนสีขาวและสีแดง จุคนได้ 20,000 คน

เย็น     บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

เมืองเดลี พักที่ COUNTRY INN & SUITES หรือเทียบเท่า

2
วันที่สอง : เดลี – ศรีนาคาร์

เช้า      บริการอาหารเช้า   ณ  โรงแรม จากนั้น เดินทางสู่สนามบิน

09.20  น.    เดินทางสู่เมืองเมืองศรีนาคาร์  โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์เที่ยวบินที่ 9w 7088

10.30 น.    ถึงสนามบินเมืองศรีนาคาร์

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ Houseboat

บ่าย     ชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี หากมีเวลาเหลือพอ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของศรีนาคาร์ เช่น ผ้าพัชมีนา เป็นผ้าทอมือที่มีความอ่อนนุ่ม บาง เบา ให้ความอบอุ่นและเย็นสบาย เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่เหมือนผ้าทอชนิดใดๆในโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำ

เย็น     บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

พักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า

3
วันที่สาม : ศรีนาการ์ – กุลมาร์ค-ศรีนาการ์

เช้า      บริการอาหารเช้า   ณ  โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองกุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน  ณ Pine Palace

นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก เพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว เล่นสกี เล่นลากเลื่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ ) ได้เวลาสมควร นำท่านชม Jama Mosque สุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำ

เย็น        บริการอาหารเย็น   ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า|

4
วันที่สี่ : ศรีนาคาร์ – โซนามาร์ค – ศรีนาคาร์

เช้า    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของ กราเซียร์น้ำแข็ง เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทาง จึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปตลอดเส้น ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตาตลอดสองข้างทาง จัดเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง

เที่ยง    บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกกลางภูเขาหิมะ (มื้อที่ 15)

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมธรรมชาติ ชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค ท่านสามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิด จากนั้นเดินทางกลับศรีนาคาให้ท่านได้แวะถ่ายรูปที่สวยงามตลอดสองข้างทางจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำ

เย็น      บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า

5
วันที่ห้า : ศรีนาคาร์ – เดลี

เช้า      บริการอาหารเช้า   ณ  โรงแรม

นำท่านล่องเรือชมตลาดน้ำของเมืองศรีนาคาร์ สัมผัสกับบรรยากาศทะเลสาบดาล นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.50  น.     ออกเดินทาง โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์เที่ยวบินที่ 9w 7083

15.10 น.     เดินทางถึงสนามบินเดลี  จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนจันทปาท

เย็น        บริการอาหารเย็น   ณ  ภัตตาคาร

 เมืองเดลี พักที่ COUNTRY INN & SUITES หรือเทียบเท่า

6
วันที่หก : เดลลี – กรุงเทพฯ  

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี

12.25 น.      ออกเดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบิน 9w64

18.00 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ: การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม ความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

————————————————————

 

อัตราค่าบริการ : HOT!!!
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
16-21 ก.ย. 2557
39,900
39,900
38,900
6,000

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคตทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

1.การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

2.ถ้าท่านมีไฟล์ทการเดินทางต่อ หลังกลับจากทัวร์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

3.ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ภายในระยะเวลาสองเดือนนี้ หลังกลับมา กรุณา แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะมีผลต่อการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้

- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

- ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย หนังสือเดินทางไทย

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

- ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

- ค่าค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง

- ค่าทำหนังสือเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ 3US และคนขับรถ วันละ 3US

การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1.ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ทำการ พร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว

2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

4.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

6.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

7.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่าน ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

12.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

13.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย

สำหรับหนังสือเดินทางไทย

1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)

2.รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น เสื้อห้ามเป็นสีขาวที่กลมกลืนกับพื้นหลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย และไม่ต้องมีกรอบสีขาว

3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน (ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน1 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

หมายเหตุ การดำเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางไทยจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 5 วันทำการไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ

1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)

2.รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น เสื้อห้ามเป็นสีขาวที่กลมกลืนกับพื้นหลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย และไม่ต้องมีกรอบสีขาว

3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน (ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)

4.ที่อยู่ที่ต่างประเทศ และระบุชื่อบิดา-มารดา

5.กรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทาอเมริกัน จ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม 2,500 บาท สำหรับชาติอื่น จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทใช้เวลาทำการดำเนินการยื่นวีซ่าไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์

6.กรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางจีน ใช้เวลาทำการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และต้องโชว์ตัวที่สถานทูต เพื่อทำการสัมภาษณ์ในช่วงเช้าของวันถัดไปที่ขอยื่นวีซ่าไม่เกิน 11.00 น. หรือตามที่เจ้าหน้าที่สถานทูตนัดหมาย

 

หมายเหตุ การดำเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้ระบุตามข้างบน จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วันทำการไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้น อเมริกา และจีน) ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 15-20 วันทำการ เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า เนื่องจากตอนนี้สถานฑูตมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวีซ่าใหม่ หากยื่นไม่ทันจะไม่สามารถเดินทางไปอินเดียได้

You can leave a response, or trackback from your own site.

สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท สนุกฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
บริษัท มิคโก้ แทรเวล จำกัด
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
บริษัท เอสซี เด็คเคอร์เรชั่น จำกัด (สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์)
Osamu International Co.,Ltd
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ อีส ทราเวล
บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
เอิร์ธ แทรเวล
บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จํากัด


ซันปาร์ค ฮอลิเดย์
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จำกัด
บริษัท รุ่งอนันต์ ทัวร์ จำกัด
เยาวราช ทัวร์
romantic travel&service co.,ltd
อั่งเป่าทัวร์
บริษัท พรีม่า สยาม เทรเวล จำกัด
บริษัท วีทัช แทรเวล จำกัด
Experts Flyer
Standard Tour
บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
MUNGMEE
thaifly travel with style
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR
บริษัท ฟีนิกซ์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด
บริษัท เวิลด์ ลักซูรี่ จำกัด
บริษัท วีชั่น ทัวร์ จำกัด
บริษัท อนันต์ดาทัวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Happy Star Tour
บริษัท วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด
NEWGENS TRAVEL
บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด
XPRESS VACATIONS Co., Ltd.
Niji Travel
Best Friend Holiday
บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยน ทราเวล จำกัด
World Gateway Co.,Ltd.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting