โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

เวียดนาม-ฮานอย -ซาปา 4 วัน ( VN002 )

Numbers-1-icon
วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ –  วัดหง๊อกเซิน – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – ซาปา (โดยรถไฟตู้นอน VIP.)

10.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Qเคาน์เตอร์สายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

12.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 828สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง(ท่านสามารถเลือกบริการดูหนัง, ฟังเพลง,เล่นเกมส์ )(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )

14.45 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ    เวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิกหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

20.00 น.    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ

21.00 น.    ออกเดินทาง โดยรถไฟ Ratraco–SP1-ตู้นอน Superior Compartment (Soft bed with air-condition) พักผ่อนบนรถไฟ ห้องละ 4 ท่าน

 

Numbers-2-icon
วันที่สอง : ลาวกาย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – โบสถ์คริสซาปา – หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปา

06.00 น.    ถึงสถานีรถไฟลาวกาย นำท่านออกเดินทางจากลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา ระยะทาง 38 กม. ถึงเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามนำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระ และทำธุระส่วนตัว อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหาร นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้า เข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ต กั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ ของซาปา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง ที่มีสัญลักษณ์พื้นเป็นดาวแดงดวงใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และเป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์เก่าๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองซาปาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้และจากโบสถ์คริสต์จะมองเห็นถนนสองเส้นตัดกัน จากนั้นชมบริเวณ หุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ่งท่านจะได้ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมือง หนาวนานาพรรณอันสวยงาม ภูเขาเล็กๆ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร ท่านจะต้องเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูกนี้บนภูเขาลูกนี้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นจึงเดินเท้าต่อขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ซึ่งทำเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสำหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียน มาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพภาพของเมืองซาปาตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที หลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คน โบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพที่สวยงามคุ้มค่าจากการที่ท่านได้มาชม จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดเมืองซาปา เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ง มีคนพื้นเมืองชาวเขาขายของให้กับนักท่องเที่ยวสองข้างทางก็มีสินค้ามาวางขายทั้งของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซาปาแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นล่างเป็นตลาดสดส่วนชั้นบนเป็นตลาดขายเสื้อผ้าของชนเผ่าต่างๆซึ่งมานั่งเย็บปักถักร้อยกันเป็นแถวสีสันของเสื้อผ้าสวยสดตามสไตล์

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ HOLIDAY SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า

Numbers-3-icon
วันที่สาม : น้ำตกซิลเวอร์ – หมู่บ้านชาวเขาตาปิน – ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย – ฮานอย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่าน น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าชม หมู่บ้านชาวเขาตาปิน (Ta Phin) ระหว่างทางผ่านชมไร่นาข้าวแบบขั้นบันได ซึ่ง ปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินเท้าเที่ยวชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชน เผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองลาวกาย

เชิญอิสระท่านช้อปปิ้งที่ ตลาด Coc Leu ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้ท่านได้เลือกซื้อ   นำท่านเดินทางชมหมู่บ้านแม้ว ชมบ้านของท่านผู้นำเผ่าที่สร้างขึ้นในสมัยกลับสู่จังหวัดลาวไก ชมจุดที่แม่น้ำแดงไหลจากมณฑลยูนานประเทศจีนลงสู่ประเทศเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลเวียดนามเปิดขึ้นใหม่ เที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารให้ท่านเตรียมตัวกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถไฟ พักค้างคืนบนรถไฟ

20.00 น.    รถไฟออกเดินทางจากเมืองลาวกาย สู่กรุงฮานอย ขบวนที่ TULICO-SP2 ตู้นอน Superior Compartment (Soft bed with air-condition)  พักผ่อนบนรถไฟ ห้องละ 4 ท่าน

 

Numbers-4-icon
วันสี่ :   ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ –  พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ถนนย่านการค้า 36 สาย – กรุงเทพฯ

05.00 น.  ขบวนรถไฟเดินทางถึงกรุงฮานอย (นำท่านเข้าโรงแรม อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า 3 ท่าน / 1 ห้อง )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในปี 1945 ชมสุสานโฮจิมินห์ สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์  นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ) ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ จากนั้นชม ตึกทำเนียบประธานาธิบดี เป็นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำชม บ้านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน ชมเจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์ ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงชีวประวัติและการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้าย รองเท้า กระเป๋า  ของที่ระลึก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

16.20 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 829

สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ท่านสามารถเลือก บริการดูหนัง,    ฟังเพลง,เล่นเกมส์ ) ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง )

18.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

—————————–ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ——————————-

*** ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

อัตราค่าบริการ : 2556
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
13-16 // 20-23 มี.ค. 57 18,900 บาท 18,900 บาท 17,900 บาท 1,000 บาท
5-8 // 24-27 เม.ย. 57 18,900 บาท 18,900 บาท 17,900 บาท 1,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
-ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
-ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์)
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

การสำรองที่นั่ง

1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท

2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เอกสารเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิกทัวร์

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด

2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัท ฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้พร้อมทั้งสายการบินนั้น ๆ ไม่สามารถบินเข้ามาประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและ/หรือตารางเวลาการบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี ทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ บริษัท ฯ จึงแจ้งมาเพื่อนทราบในท้ายนี้

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

You can leave a response, or trackback from your own site.

สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท สนุกฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
บริษัท มิคโก้ แทรเวล จำกัด
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
บริษัท เอสซี เด็คเคอร์เรชั่น จำกัด (สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์)
Osamu International Co.,Ltd
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ อีส ทราเวล
บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
เอิร์ธ แทรเวล
บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จํากัด


ซันปาร์ค ฮอลิเดย์
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จำกัด
บริษัท รุ่งอนันต์ ทัวร์ จำกัด
เยาวราช ทัวร์
romantic travel&service co.,ltd
อั่งเป่าทัวร์
บริษัท พรีม่า สยาม เทรเวล จำกัด
บริษัท วีทัช แทรเวล จำกัด
Experts Flyer
Standard Tour
บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
MUNGMEE
thaifly travel with style
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR
บริษัท ฟีนิกซ์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด
บริษัท เวิลด์ ลักซูรี่ จำกัด
บริษัท วีชั่น ทัวร์ จำกัด
Happy Star Tour
บริษัท อนันต์ดาทัวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด
NEWGENS TRAVEL
บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด
XPRESS VACATIONS Co., Ltd.
Niji Travel
Best Friend Holiday
บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยน ทราเวล จำกัด
World Gateway Co.,Ltd.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting