โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ฮ่องกง – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG005A)

 

Numbers-1-icon
วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

08.15 น. : พร้อมกันที่สนามบินสนามบินดอนเมือง  เคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์  ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

10.15 น :  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2506

12.15 น. : เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK   สนามบินใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง   เดินออก ทางออก B (EXIT B)(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย พาทุกท่านชมเมืองฮ่องกง โดยเริ่มที่ อ่าววิคทอเรีย ที่สามารถเห็นทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงและแหลมเกาลูน จากนั้นจะนำท่านสู่ชายหาดรีพัลล์เบย์ซึ่งมีลักษณะเป็นหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้เป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง ชายหาดที่คนฮ่องกงเอาไว้พักผ่อน ทำกิจกรรมกันนอกจากนั้นยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหันหน้าออกไปนอกทะเล จากนั้นนำท่านสู่วัดแชกงหมิวเป็นวัดที่คนฮ่องกงนับถือกันอย่างมากซึ่งภายในจะมีเจ้าพ่อแชกงหมิว เป็นเจ้าพ่อที่คอยปกปักรักษาคนฮ่องกงและภายในวัดแห่งนี้มีกังหันซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าจะสามารถปัดเป่าภัยอันตรายให้หายไปได้ จากนั้นนำท่านสู่โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านสมุนไพรจิวเวอร์รี่แห่งนี้ภายในจะขายเครื่องรางกังหัน หรือ จี้กังหัน ซึ่งเป็นจี้ที่มีความขลังศักสิทธิ์อย่างมากจากนั้นเดินทางไปร้านสมุนไพรภายในจะมียาจีนแท้ๆขายและมีหมอแหมะ ที่เป็นหมอที่คอยจับชีพจรตรวจดูอาการให้ด้วย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  

จานั้นนำท่านสู่ ย่านช็อปปิ้งจิมซาจุ๋ย บริเวณภายในมีโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงส่วนของที่ขายกันก็จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายและมีราคาที่ถูกมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซิลเจิ้ลโดยรถ Coach

ที่พัก CENTURY PLAZA HOTER หรือเทียบเท่า

 

Numbers-2-icon
วันที่สอง : เดินทางดูงานที่ MINGZHU PRIMARY SCHOOL – ช็อปปิ้งหล่อวู่เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ชมโชว์

 

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านดูงานที่ MINGZHU PRIMARY SCHOOL – ช็อปปิ้งที่หล่อวู่เซนเตอร์ ซึ่งภายในจะมีของขายไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรม มีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และสายน้ำที่ร่มรื่นสวยงามมีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การร้องรำทำเพลง พร้อมทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    ** เป็ดปักกิ่ง+  ไวน์แดง **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 

Numbers-3-icon
วันที่สาม : ซิตี้ทัวร์เซินเจิ้น – เดินทางสู่ฮ่องกง – ช็อปปิ้ง CITY GATE – เดินทางกลับ BKK

 

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางไปสวนสาธารณะ “เหลียนหัว” ตั้งอยู่ในส่วนกลางของฝูเทียน เป็นภูเขาขนาดย่อมสูงประมาณ 532 เมตร เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สามารถเที่ยวได้โดยไม่เหนื่อยหากจะต้องปีนเขา ขึ้นไปยังจุดชมวิวเพื่อชมวิวในมุมกว้างของเหล่าอาคารต่างๆที่สร้างขึ้นมา ใหม่มากมายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่นี่เด็กๆจะมาเล่นว่าวสีสวยกันอย่างสนุกสนาน พวกผู้ใหญ่ก็จะมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์สบายใจเสร็จจากเที่ยวสวนภูเขาดอกบัว นำคณะแวะถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง” ผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองของจีนให้พัฒนาก้าวหน้าโดยการสร้างเขตเศรษฐกิจ พิเศษขึ้นมาถึง 5 แห่ง ที่เซินเจิ้นนับเป็นแห่งแรก และอีก 4 แห่งได้แก่ จูไห่ ซัวเถา เซียะเหมิน ซันย่า อนุสาวรีย์นี้สร้างเป็นเกียรติเมื่อครั้งเติ้งเสี่ยวผิงเดินทางมาดูความก้าวหน้า ในปีค.ศ. 1992 จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีนพร้อมชิมชาอันเลิศรสทั้งแบบต้นตำหรับและแบบต่างๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ฮ่องกง แวะช็อปปิ้งที่ CITY GATE เป็น OUTLETt ทั้งห้าง มีแบรนด์ดัง มากมาย เช่น Nike , Adidas , Puma , Levi’s , Esprit , Giordano และอื่น

17.00 น. :  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน

20.50 น. : เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD2503

23.30 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ..

 

**หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง

————————————————————

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ : 8 – 10 ,13-15 ธ.ค.  56
ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน ) 13,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน) ท่านละ 13,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 มีเตียงเสริม) ท่านละ 12,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 11,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)
3. ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง, ภาษีสนามบินไทย
4. ค่าอาหาร 6 มื้อ ที่ระบุตามรายการ ***หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน***
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6.ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง (EK) 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000.-/1,000,000 บาท/ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบเสร็จกำกับภาษี)
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 20 เหรียญฮ่องกงต่อวัน / ต่อท่าน
***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 60 เหรียญฮ่องกง/ท่าน***

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า

1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (พาสปอร์ตไทย)
2. พาสปอร์ตต่างประเทศ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม (เงื่อนไขแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน)
3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มเหลือง(ไม่มีสัญชาติ) ต้องทำวีซ่าจีนและฮ่องกงเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และใช้รูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป
4. พาสปอร์ต อเมริกา ค่าวีซ่าจีนท่านละ 4,600 บาท (ยื่นด้วยตัวท่านเอง)
***หมายเหตุ : พาสปอร์ตต่างประเทศ ต้องทำการแจ้งเข้า แจ้งออก ที่กงศุลกากร ก่อนยื่นวีซ่าทุกครั้ง***

เงื่อนไขการจอง

1.วางมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
2.แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
3.พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ 5,000 บาท หรือ หักค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปหรือที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนเดินทาง 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% เต็มของราคาทัวร์ในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ดังนี้)

หมายเหตุ

1. ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
8. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
9. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือ และคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง****

****** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ****
************ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้**********

 

You can leave a response, or trackback from your own site.
สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
Happy Star Tour
NEWGENS TRAVEL
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
Niji Travel
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
Beauthai Travel
Osamu International Co.,Ltd
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
อั่งเป่าทัวร์
เยาวราช ทัวร์
MUNGMEE
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
thaifly travel with style
romantic travel&service co.,ltd
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR