โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LPQ003)

Numbers-1-icon
วันแรก : กรุงเทพฯ –  หลวงพระบาง –พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี – วัดใหม่สุวันพูมาราม

10.00 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
12.25 น.    เหินฟ้าสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 2576 / บริการอาหารบนเครื่อง

14.50 น.     เดินทางถึงสนามบินเมือง หลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในปี พ.ศ.2538 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เมืองหลวงพระบาง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในฐานะที่อนุรักษ์ความเก่าแก่ดั้งเดิมไว้ได้ดีที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นแล้ว

นำท่านชม “พระราชวังเก่า” (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90 %  และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ หลังจากนั้นตรงข้ามพระราชวัง นำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ พระธาตุภูษี  ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุ ร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วย ดงดอกจำปาลาว หลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.) ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอยเลยทีเดียว ให้ท่านชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง เมื่อมองจากยอดพระธาตุพูสี จะเห็นภาพพาโนรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยะธรรมล้านช้าง

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่สุวันพูมาราม เพื่อร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาที่วัดแห่งนี้ ในเมืองลาววันพระใหญ่เช่นนี้เป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้มีโอกาสออกมาพบกัน ทำบุญร่วมกัน โดยเฉพาะแม่หญิงลาวแล้วส่วนใหญ่จะสวมชุดผ้าซิ่นและห่มสะไบ เห็นแล้วนึกถึงบรรยากาสเก่าๆ ในบ้านเราที่ภาพวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมหาดูยากขึ้นทุกที  ส่วนพิธีกรรมก็ใกล้เคียงกับวัดในเมืองไทย แต่จะต่างกันคือ หลังจากพิธีกรรมในโบสถ์เสร็จสิ้นลงเสียงกลองใหญ่เสียงฉาบจะรัวจากหอระฆังในจังหวะคึกคักขึ้นทันที  จะดังเป็นจังหวะเร็วกระชับ ไปตลอดการเวียนเทียน  ต่างจากบ้านเราที่จะอยู่ในบรรยากาศสงบตลอดพิธีกรรม  เป็นความต่างในความเหมือนของวัฒนธรรมประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง รับรองว่านอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังพบกับความประทับใจเต็มเปี่ยม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก

ที่พัก โรงแรมที่พัก SUNWAY HOTEL เทียบเท่า

Numbers-2-icon
วันที่สอง : ร่วมทำบุญใส่บาตร – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงชี – บ้านผานม – ตลาดมืด


05.30 น. ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระ

บางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง (การตักบาตรจะเป็นการตักบาตรข้าวเหนียว และ อาหารแห้ง) ขอแนะนำ ร้านกาแฟลาว ซึ่งชื่อของร้าน ถือเป็นการบ่งบอกอยู่แล้วว่ามีจุดเด่นอยู่ที่ กาแฟลาวชงแบบโบราณรสเลิศ เปิดบริการชาวเมืองหลวงพระบางมาแล้วนับ 10 ปี ท่านยังสามารถเลือกชิม เฝอสูตรเวียดนามแท้ๆ หรือ ข้าวซอยหลวงพระบาง รสเด็ด หรือ ข้าวจี่ (ขนมปังบาร์เกตต์)+ไข่ดาว แสนอร่อย และ ชา-กาแฟ, โอวัลติน, โอเลี้ยงได้ตามชอบ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)

หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือหน้า วัดเชียงทอง เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา แล้วล่องเรือกลับ ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว แล้วเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหลวงพระบาง โดยแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

หลังอาหารนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ “ตลาดไนท์พลาซ่า” เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน *** อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ***

ที่พัก โรงแรมที่พัก SUNWAY HOTEL เทียบเท่า

 

Numbers-3-icon
วันที่สาม : วัดเชียงทอง – วัดแสน – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)

นำท่านชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม แล้วนำชม วัดแสนสุขาราม วัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน

14.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 2577

16.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

—————————–ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ——————————-

อัตราค่าบริการ : 14 – 16 ก.พ. 2557 (วันมาฆบูชา)
หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LPQ003)
ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
18,900
เด็กอายุ2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
17,900
เด็กอายุ2-12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
16,900
เด็กอายุ2-12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 15,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,900

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสไมล์ แอร์เวย์ (TG)
 • ค่าที่พัก ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในประเทศลาว
 • ค่าเรือล่องถ้ำติ่ง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าเที่ยวชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถาณฑูตกำหนด)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจาก
 • รายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง // ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และค่า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษี
 • ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเข้า 100 บาท
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

หมายเหตุ :ในกรณีที่กรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการออกเดินทาง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
การจองทัวร์และการชำระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่
นั่ง ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
เอกสารประกอบการเดินทาง
-หนังสือเดือนทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป

*** หมายเหตุ ***
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน การปรับขึ้นราคาของสายการบิน การปรับภาษีน้ำมันของสายการบิน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การตัดสินใจคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
- รายการและราคาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
- รายการข้างต้นจำเป็นต้องทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน และชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง
- หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯทั้งหมด
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และหลวงพระบางปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง,งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
- ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทั้งพนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ หรือมัคคุเทศก์นั้นคงเป็นการให้สินน้ำใจ หากแต่สินนำใจยังคงเป็นไปตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทางที่รับบริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด
- การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดได้ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆในทันทีที่เกิดรายการทางบริษัทฯสงสนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
- การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน ท่านผู้เดินทางทั้งคณะจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
- ทางบริษัทฯได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกท่าน ในวงเงินสูงสุด 1, 000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
- ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง ทั้งในด้าน เครื่องใช้ส่วนตัว และ ยารักษาโรค
- การทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศลาว ทั้งที่สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะทำให้ได้รับอรรถรสของการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักเงินคืนได้ เพราะเป็นการชำระค่าบริการแบบเหมาจ่าย
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

You can leave a response, or trackback from your own site.

สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท สนุกฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
บริษัท มิคโก้ แทรเวล จำกัด
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
บริษัท เอสซี เด็คเคอร์เรชั่น จำกัด (สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์)
Osamu International Co.,Ltd
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ อีส ทราเวล
บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
เอิร์ธ แทรเวล
บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จํากัด


ซันปาร์ค ฮอลิเดย์
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จำกัด
บริษัท รุ่งอนันต์ ทัวร์ จำกัด
เยาวราช ทัวร์
romantic travel&service co.,ltd
อั่งเป่าทัวร์
บริษัท พรีม่า สยาม เทรเวล จำกัด
บริษัท วีทัช แทรเวล จำกัด
Experts Flyer
Standard Tour
บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
MUNGMEE
thaifly travel with style
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR
บริษัท ฟีนิกซ์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด
บริษัท เวิลด์ ลักซูรี่ จำกัด
บริษัท วีชั่น ทัวร์ จำกัด
บริษัท อนันต์ดาทัวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Happy Star Tour
บริษัท วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด
NEWGENS TRAVEL
บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด
XPRESS VACATIONS Co., Ltd.
Niji Travel
Best Friend Holiday
บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยน ทราเวล จำกัด
World Gateway Co.,Ltd.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting