โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

หนิงโป เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี NGB002 ( ตรุษจีน )

Numbers-1-icon
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ

 

23.30 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ 17 -20 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดจนจัดเตรียม เอกสารสำหรับการเดินทางให้กับทุกท่าน

 

Numbers-2-icon
วันที่สอง :  กรุงเทพ – หนิงโป – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา

 

02.00 น. : เหินฟ้าสู่หนิงโปโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU……….(เวลาโดยประมาณ)

06.00 น. : เดินทางถึง สนามบินเมืองหนิงโป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หังโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศ  เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง  ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)”เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **ลิ้มรสอาหารพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูพันปี**

จากนั้นนำท่านเดินทาง ล่องเรือทะเลสาบซีหู (West Lake) ทะเลสาบใหญ่อันสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ดังบทกวีอันมีชื่อเสียงของจีนที่ว่า “หากฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซู หัง ( ซู คือ ซูโจว, หัง คือ หังโจว) ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหังโจวในแต่ละปี มักไม่พลาดที่จะไปเยือนทะเลสาบแห่งนี้พร้อมกับรับฟังเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของตำนาน “ นางพญางูขาว” กับชายคนรักชื่อ “โข้วเซียน” และชมโคมไฟ 3 ดวงทับแสงจันทร์น้ำลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบจนได้รับสมญานาม จากนักท่องเที่ยวว่า“พฤกษชาติในนครินทร์”  จากนั้นนำท่านเดินทางชม หมู่บ้านใบชา อันลื่อชื่อของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัยพร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก  

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ HANGZHOU  YONGHUI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

Numbers-3-icon
วันที่สาม : หังโจว-ผู่โถวซาน-วัดฝ่าหยี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนิงโป

 

เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านโดยสารเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน ระหว่างทางท่านชมดินแดน    พระพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน และเป็นธรรมสถานของพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) และได้ฉายานามว่า     “เป็นที่อยู่ของเทพยดา” นำท่านสู่ วัดฝาหยี่ เป็นวัดที่ใหญ่อันดับสองของเกาะผู่ถอซาน ประกอบด้วยวิหารใหญ่    น้อยมากมาย ประดิษฐานพระพุทธรูป เทวรูปและพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรและพระกวมอิม วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญมาแต่อดีต ตัวพระอุโบสถนั้นใช้วัสดุที่รื้อถอนจากพระราชวังในสมัยราชวงศ์หมิงมาประกอบสร้างเป็นพระอุโบสถ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซานเชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมที่        สถิตย์อยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ไม่ไปไหนครั้งหนึ่งมีพระญี่ปุ่นเคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมจากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนำไปตั้งบูชา        ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เมื่อเรือจะแล่นออกจะเกาะแห่งนี้ได้เกิดพายุลูกใหญ่เกิดขึ้นจึง            จำเป็นต้องหยุดการออกเรือครั้งพอรอให้พายุสงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้งแรกเป็น        อย่างนั้น 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้ไม่สามารถอัญเชิญไปได้ จึงจำเป็นต้องนำเจ้าแม่กวนอิมมาตั้งประดิษฐานไว้ที่เดิม         จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปนำท่านนมัสการศาลเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปเพื่อความเป็นสิริ        มงคล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองหนิงโป

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ JIALE   GRANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

Numbers-4-icon
วันที่สี่ : หนิงโป – เซี่ยงไฮ้ –    นั่งรถไฟแม่เหล็ก – ถนนนานกิง – กายกรรมอีร่า

 

เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้โดยรถโค้ชปรับอากาศ  เซี่ยงไฮ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (475-221 ปีก่อนคริสตกาล) เดิมชื่อว่า เซิน (Shen) ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปีก่อน แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน และมีหมู่บ้านชาวประมง ถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงตำบลเล็กๆ คริสต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลำคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ่ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ทางเหนือ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่ง เซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็นเมือง ท่าการค้านานาชาตินับแต่นั้นมา ผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่า ทำให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะนำท่านนั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงการคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง430กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิงลู่  ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตรและยัง        เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้  มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังกว่า 10 ห้าง,ร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมายและต้องถือว่าเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนม        ทั้งหลานอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมไฟแสงสีต่าง ๆ ที่บรรดาห้างร้านที่อยู่ภายในถนนนานกิงต่างประดับไฟที่สวยงามไว้คอยต้อนรับท่าน

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมอีร่าโชว์นำสมัยใหม่ล่าสุด ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความ        ตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง  จบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ RAYFONT SHANGHAI XUHUI  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

Numbers-5-icon
วันที่ห้า : เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – วัดหลงหัว – ถนนซินเทียนตี้


เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ เฉิงหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ เช่น ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมือพู่กัน เครื่องน้ำชา ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมายจากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1952 และมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1994 ด้วย งบประมาณถึง     700 เหรียญสหรัฐ เพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราวของจีน ตลอดจนทรัพย์สมบัติอันประเมินค่ามิได้ที่ยังหลงเหลืออยู่    ให้ชมเป็นบุญตา พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะ    จะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณงานวาด งานเขียนลายมือ     งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิงและ ชิง ตราประทับ     รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติต่างๆที่อาศัยในจีน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม วัดหลงหัว วัดเก่าแก่คู่เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดที่ ซุนกวน สร้างถวายเป็นพระกุศลแก่พระมารดา ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ถนนซีหูเทียนตี้ ซึ่งเป็นหลักเมืองของหังโจว และเป็นจุดนัดพบของ    หนุ่มสาวชาวเมืองหังโจวรุ่นใหม่ อยู่ติดกับทะเลสาบซีหู เป็นการผสมผสานระหว่างอาคารทันสมัยและ    ประวัติศาสตร์ประเพณีโบราณเข้ากันได้อย่างสวยงามลงตัว ทั้งร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร เสื้อผ้าบูติคทันสมัย

พักที่ RAYFONT SHANGHAI XUHUI  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

Numbers-6-icon
วันที่หก : หาดไว่ทัน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – ตลาดเถาเป่า


เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือหาดไว่ทัน ซึ่งเป็นต้นกำเหนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่าง ๆ ในสมัยอาณานิคมให้ท่านถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และนำท่านชมอาคาร สูง ตระหง่านซึ่งเป็นศิลปะกรรม สไตร์ยุโรป ให้ท่านถ่ายรูปริมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **ลิ้มรสอาหารพิเศษ ไก่แดง**

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์ไฮเทค ชมแสงไฟเลเซอร์ที่อุโมงค์จนถึงฝั่งเขตเมืองใหม่ผู่ตง จากนั้นนำท่านขึ้น หอไข่มุกชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที ท่านสามารถชมวิวของเมืองเซี่ยงไฮ้ 360 องศา พร้อมชมหุ่นขึ้ผึ้ง ซึ่งเป็นที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีน กว่า 100ปีที่ผ่านมาโดยได้เล่าผ่านหุ้นขี้ผึ้งในบุคคลต่าง ๆ จากนั้นนำท่านอิสระให้ท่าน
ช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุด มีร้านค้ามากมายขายสินค้าอาทิ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า  ไม้กอล์ฟ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ กล้อง ฯลฯ

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ RAYFONT SHANGHAI XUHUI  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

Numbers-7-icon1
วันที่เจ็ด : ซูโจว – เมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว – วัดเจ้ามากวนอิมลอยน้ำ – อาคารสนามกีฬารังนก – จัตุรัสหยวนหย่ง


เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินสู่เมือง ซูโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศ เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปีนำท่านชม วัดฉงหยวน เป็นวัดที่มีการสร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมี    เนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตำหนักจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง โดยเฉพาะอุโบสถ มีเนื้อที่ภายในถึง 2,400 ตารางเมตร ถือว่าเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยู่ในตำหนักที่สูงที่สุดในจีน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านเดินสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เป็นหมู่บ้านโบราณอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยั่งจื้อทางตอนใต้ ปัจจุบันเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งอยุ่ระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับเมืองซูโจว เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ มีลำคลองใหญ่เล็กตัดผ่านกันเป็นเหมือนใยแมงมุม จนได้ถูกขนานนามว่า เวนิสตะวันออกนำท่านผ่านชม สนามกีฬารังนกของซูโจว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและศิลปะวัฒนธรรมซูโจว ซึ่งสนามกีฬารังนกซูโจวและปักกิ่งเป้นฝาแฝดกันเนื่องจากออกแบบจากมือนักออกแบบเดียวกัน จากนั้นนำท่าน ชม จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou Harmony Time Square) เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมือง   ซูโจว สร้างได้อย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่พร้อมชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตร

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ TIANPING  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

Numbers-8-icon1
วันที่แปด : ซูโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองจำลองสามก๊ก – พิพิธภัณฑ์กาน้ำชาดินทราย – ตลาดกลางคืนฉงอัน


เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)  และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีชื่อว่า หยิ่วซี เล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตตะกั่วในเมืองนี้และต่อมาแร่ตะกั่วถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีทหารตะกั่ว แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่วแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว จากนั้นนำท่านสักการะขอพร พระใหญ่หลิงซาน พระแห่งโชคลาภซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธ รูปทองสำริดที่มีความสูงถึง 88 เมตร หนัก 700 ตัน นำท่านชม ศาลาฝานกง วัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่ร้านไข่มุกเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดเป็นของฝากให้กับคนที่ท่านรัก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้น นำท่านสู่ “เมืองจำลองสามก๊ก” (CCTV) ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก ชมฉากยิ่งใหญ่ เช่น ฉากท่าเรือซุนกวน ท่าเรือโจโฉ ค่ายกลจูเก้อเหลียง (ขงเบ้ง) ฉากจำลองเผาเรือ เมืองเล่าปี่ แล้วนำท่านไปชมโชว์ยิ่งใหญ่ในฉากรบบนหลังม้าระหว่างลิโป้กับ 3 พี่น้องร่วมสาบาน เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย (รวมค่าบัตรนั่งรถเล็กในเมืองจำลอง) จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กาน้ำชาดินทราย ที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำทุกท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืน ที่ ตลาดกลางคืนฉงอัน จะมีของขายมากมาย

พักที่ JINLUN  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

Numbers-9-icon
วันที่เก้า : อู๋ซี – สวนฮัวก่าง – ร้านหยก – ซินเทียนตี้ซีหู – กรุงเทพฯ


เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ สวนฮัวก่างกวนหยู ซึ่งเป็นสวนโบราณที่สวยงามและร่มรื่นไป    ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ พันธุ์ใบต่างๆ หลายสีสันด้วยไม้ดอก ไม้ใบ นำท่านชม ร้านหยก อัญมณีล้ำค่าเป็นเครื่อง ประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านชมเดนชมซินเทียนตี้ซี้ีหูด้านใต้ของทะเลสาบซีหู  ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยร้านกาแฟ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ซึ่งนักท่องเที่ยว ชาวตะวันตกนิยมมาพักผ่อนบริเวณนี้

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองหนิงโป เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ

21.00 น. : เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU…..

01.00+1 น. : เดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

———————–ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ——————————–

เนื่องจากป็น CHARTER FLIGHT เวลาโดยประมาณ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกทีนะคะ
*** ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก , ร้านยาจีน , ร้านชา, ร้านผ้าไหม, พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ :
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า12 ขวบมีเตียงเสริม เด็กอายุต่ำกว่า12 ขวบไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยว
17 – 25 ก.พ. 57 21,900 /ท่าน 21,900 /ท่าน 20,900 /ท่าน 6,000

 

อัตรานี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ –หนิงโป – กรุงเทพฯ // • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท หรือตามเงือนไขกรมธรรม์ // • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) // • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง // • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน // 8 วัน เท่ากับ 240 หยวนต่อท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
- ค่าทริปยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พักต่าง ๆ ทุกเมือง
- ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของแต่ละบุคคลทุกกรณี

การสำรองที่นั่ง

1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เอกสารเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 1.5-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิกทัวร์

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 25 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์เอง

เงื่อนไขการให้บริการ

- เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

You can leave a response, or trackback from your own site.
สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
Happy Star Tour
NEWGENS TRAVEL
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
Niji Travel
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
Beauthai Travel
Osamu International Co.,Ltd
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
อั่งเป่าทัวร์
เยาวราช ทัวร์
MUNGMEE
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
thaifly travel with style
romantic travel&service co.,ltd
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR