โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

สามเหลี่ยมอารยธรรม

(เดลี – อัครา – ชัยปุระ)

แผนที่การเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางสามเหลี่ยมอายธรรม

เมืองเดลี

กรุงนิวเดลี มีฉายาว่า นคร 7 ราชธานี เพราะกรุงนิวเดลีได้เป้นเมืองหลวงของอินเดียมาถึง 7 ครั้ง 7 หน กรุงนิวเดลีเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจปกครองของอินเดียตลอดเวลานานกว่า 3,000 ปี   ของประวัติศาสตร์มีทั้งยุครุ่งเรืองและยุคเสื่อมไม่มีเมืองใดที่มีโบราณสถาน  และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากเท่า  กรุงเดลีจึงเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว  นครหลวงเก่าแก่ของอินเดียและของโลกแห่งนี้มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่  สั่งสมกันมานานจากผู้ครองนครที่มีทั้งสุลต่าน มุสลิม กษัตริย์ฮินดู  และจักรพรรดิโมกุล หลังจากอินเดียตกอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษ  อังกฤษได้สร้างเดลีใหม่ (New Delhi) ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการปกครอง ในปัจจุบันกรุงนิวเดลีจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ เดลีเก่าและเดลีใหม่  เดลีใหม่คือส่วนที่อังกฤษสร้างขึ้นเป็นที่ตั้งรัฐสภาและสถานที่ทำการของ  รัฐบาล เป็นเมืองสมัยใหม่ที่ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 20 เด ลีใหม่เป็นเมืองทันสมัยที่โอ่อ่างดงามด้วยสถาปัตยกรรมของยุคอาณานิคม  มีถนนสายใหญ่กว้างขวาง ปลูกต้นไม้ประดับอย่างสวยงาม ผังเมืองและอาคารต่างๆ  ล้วนใหญ่โตสมฐานะการเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของประเทศในเครือจักรภพ  เดลีใหม่มี “ประตูอินเดีย” (Indian Gate) ที่สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัยของปารีส เพื่อเป็นที่รำลึกถึงทหารอินเดียที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 ใน ส่วนที่เป็นเดลีเก่าแก่สมกับอายุยาวนานหลายศตวรรษของราชธานี  เดลีเก่าประกอบด้วยถนนที่เล็กแคบและวกวน ตลาดกลางแจ้ง โบสถ์ และสุเหร่า  จุดเด่นที่น่าสนใจภายในย่านเดลีเก่าคือ หอสูงกุตุป มีนาร์ พระราชวังหลวง (Red Fort) และมัสยิด จามาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

ประตูอินเดีย (India gate)

ประตู อินเดีย (India Gate) ประตูโค้งที่มีความสูงถึง 42.35 เมตร ออกแบบโดย เซอร์  เอ็ดเวิร์ด ลูตเยนส์  เป็นสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเดลี  ที่สร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์แห่งสงครามในสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามอัฟกัน  แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1931 India Gate ประตูเมืองอินเดีย  เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึงประตูชัย ( L’Arc de Triomphe )  ของฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้  เป็นอนุสรณ์์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆ ของอินเดีย  โดยได้จารึกรายชื่อของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ เช่น ทหารและข้าราชการ  อินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516  คนที่พลีชีวิตในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือและสงครามอัฟกันครั้งที่ 3  และรวมทั้งทหารอินเดีย จำนวน 60,000 นาย ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1  ส่วนบนยอดของประตูอินเดีย สร้างเป็นอนุสรณ์แก่ทหารนิรนาม  วัสดุในการก่อสร้าง เป็นหินทรายแดง เป็นแท่งทึบ มีความสูงจากระดับพื้นถนน  42.3 เมตร ส่วนโค้งของซุ้มประตู กว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร  ตรงกลางระหว่างประตูมีกระถางหินทรายแดงขนาดใหญ่  จุดไฟลุกโชนไม่เคยดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 และมีอักษรจารึกเป็นภาษาฮินดีว่า  “อมร ชะวาน ชโยติ” (อมร-ผู้ไม่ตาย, ชะวาน-ทหาร และ ชโยติ-ความรุ่งเรือง  หรือความสว่าง)

ป้อมปราการสีแดง ( Red Fort )

บริเวณนี้สร้างเพื่อเป็นป้อมปราการของพระราชวังของชาห์จาฮานนาบัด(Shahjahanabad) นคร หลวงใหม่ของจักรพรรดิโมกุลที่ 5 ของอินเดีย พระเจ้าชาห์ จาฮาน  ชื่อของป้อมปราการตั้งตามกำแพงมหึมาที่สร้างล้อมรอบด้วยหินทรายสีแดง  มีเขตเชื่อมต่อกับป้อมเก่าแก่ชื่อซาลิมคาด(Salimgarh) ซึ่งสร้างโดยซาห์ ซูริ(Shah Suri) ซึ่ง เป็นอิสลาม ในปี คริสต์ศักราช 1546 (พุทธศักราช 2089)  จึงทำให้สถานที่นี้รวมกันเป็นอาณาบริเวณป้อมแดง  ตำหนักส่วนพระองค์ประกอบด้วยแถวแนวตึก ที่เชื่อมต่อด้วยร่องน้ำที่เรียกว่า  ลำธารแห่งสวรรค์  ป้อมแดงนี้ถือเป็นเครื่องแสดงถึงการสร้างสรรค์อย่างยอดเยี่ยมของราชวงศ์โม กุลภายใต้การปกครองของพระเจ้าชาห์ จาฮาน  อันนำมาสู่ความประณีตในระดับที่สูงขึ้น  แผนผังของพระราชวังสร้างตามแบบอิสลาม  แต่ตัวอาคารแต่ละหลังกลับเป็นสถาปัตยกรรมแบบโมกุล  สะท้อนส่วนผสมรูปแบบดั้งเดิมของเปอร์เซีย ทิมิวริด(Timurid) และ ฮินดู แผนผังที่เป็นงานคิดค้นใหม่ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของป้อมแดง  รวมทั้งรูปแบบของสวนนั้นมีอิทธิพลต่ออาคารและสวนในยุคหลัง ๆ ในรัฐราชสถาน  กรุงเดลลี เมืองอัครา และสถานที่อื่น ๆ

มัสยิดจามา

แต่เดิมเป็นวัดฮินดูสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1398 โดยสุลต่าน สิกขานดา  และถูกขยายให้มีขนาดใหญ่โดยบุตรชาย คือสุลต่านไซนูล อบิดิน  มัสยิดประกอบด้วย ประตู 4 ประตู และหอสูง  ที่ตกแต่งด้วยงานแกะสลักอย่างสวยงาม แต่ ถูกไฟใหม้ในสมัย สุลต่าน ฮัสสัน  ซาร์ ในปี ค.ศ. 1472 และได้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยเดียวกัน ในสมัย  กษัติรย์ชาร์ฮังกี มัสยิดก็ถูกไฟใหม้อีก และในปี ค.ศ.1674  ในสมัยของกษัตริย์ออรังเซป มัสยิดก็ถูกไฟใหม้อีกครั้ง  ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ ถูกซ่อมแซมโดยกษัตริย์ออรังเซป ภายในเป็นลานกว้าง  ล้อมรอบด้วยห้องทั้งสี่ด้าน ห้องมีเสาไม้ทั้งหมด 378 ต้น  เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ สามารถรองรับผู้มาละมาดได้ถึง 20000 -  30000 คน

 

KINGDOM OF DREAM

Kingdom of Dream เป็นชื่อที่แสดงถึงอาณาจักรแห่งความฝันเป็นโลกที่งดงามของจินตนาการที่ไร้คู่แข่งซึ่งนำมาให้คุณผสมผสานของวัฒนธรรมอินเดีย, มรดก, ศิลปะ, หัตถกรรม, อาหารและศิลปะการแสดงกับ กลเทคโนโลยี สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ำกันนี้ตั้งอยู่ที่ปลายของรูปสามเหลี่ยมสีทองของชัยปุระ, อักกราและนิวเดลีให้คุณงานรื่นเริงที่ประเทศอินเดีย มีสถานที่จัดงานตามมาตรฐานสากลชื่อ Nautanki Mahal และ Showshaa โรงละครศิลปะการแสดงและถนนที่มีชื่อที่น่าสนใจของวัฒนธรรม Gully สำหรับจัดแสดงงานฝีมือชาวอินเดีย, อาหารและอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นสถานที่สำหรับ Bollywood เพลง สไตล์และโรงละครในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ของพระราชวงศ์ที่จะทำให้คุณแทบหยุดหายใจ  ประสบการณ์มหัศจรรย์ที่ครอบงำและน่าทึ่ง  โรงละครจะนำเสนอการแสดงที่เป็นตำนานของอินเดียเช่น Ram Lila & กฤษณะ Lila ในรูปแบบที่สร้างแรงบันดาลใจกลัว perked ขึ้นด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในด้านความบันเทิง นอกจากนี้ยังจะจัดงานแต่งงานของอินเดียจำลองที่สมบูรณ์กับ Baarat, เจ้าบ่าวและเจ้าสาว ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในครั้งนี้และนำกลับทรงจำที่ชอบจากประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต

 

เมืองอัครา

เมืองอักรา (Agra) เคย เป็นเมืองหลวงสำคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16  ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำยมุนา  นับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับสามของรัฐอุตรประเทศ เมืองอักรา  มีชื่อเสียงโด่งดัง จากสถาปัตยกรรมที่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ “ทัชมาฮาล” ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากนั้นเมืองอักรายังเป็นที่ตั้งของ ป้อมอักรา (Agra Fort) ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า ลาล กิลา (Lal Qila) ป้อมแดง (Fort Rouge) หรือ ป้อมแดงแห่งอักรา (Red Fort of Agra) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

\ทัชมาฮาล

ทัช มาฮาล  สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก  สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์  เจ้าชายขุร์รัม ชึ่งต่อมาคือ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี  พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา   คือ จักรพรรดิ ชาห์ ชหานชีร์  จักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์โมกุล แห่งอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่า  เจ้าชายขุร์รัม ได้พบกับอรชุมันท์ พานุ เพคุม ธิดาของรัฐมนตรี เมื่อพระองค์  มีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์ทรงหลงใหลและหลงรักนาง  เจ้าชายขุร์รัมจึงซื้อเพชรด้วยเงิน 10,000 รูปีและบอกแก่พระบิดา    ของพระองค์ว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับบุตรสาวของรัฐมนตรี  พิธีอภิเษกถูกจัดขึ้น หลังจากนั้น 5 ปี ในปี พ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612)  จากนั้นมาทั้งสองก็มิเคยอยู่ห่างกันอีกเลย

ป้อมอัครา

ป้อมอักรา (Agra Fort) สร้างขึ้นในยุคจักรวรรดิโมกุล ตั้งอยู่บริเวณหัวโค้งของแม่น้ำยมุนา มีความยาวตามริมฝั่งแม่น้ำถึง 2.5 กิโลเมตร ประกอบด้วยกำแพงที่สร้างด้วยหินทรายสีแดง ประตูทางเข้าที่ตกแต่งประดับประดาด้วยกระเบื้องหลากสีสัน พร้อมด้วยอาคารมากถึง 500 หลังอยู่ภายใน อาคารส่วนใหญ่สร้างเพิ่มเติมขึ้นในสมัยหลัง  โดยใช้หินอ่อนเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง  ในยุคเมื่อแรกสร้างสมัยพระเจ้าอักบาร์นั้น ป้อมแห่งนี้อยู่ชิดติดแม่น้ำ  จึงมีบันไดทางลงท่าน้ำจำนวนมากในยุคนั้น  บางแห่งก็ใช้เป็นที่ถ่ายเทสินค้าที่ขนส่งทางน้ำ  บางแห่งก็ใช้เป็นท่าสำหรับสนมนางในผ่านโดยมีหลังคาคลุมอย่างมิดชิด  ทั้งหอคอย ป้อมปราการ เชิงเทิน  และประตูอันใหญ่โตสง่างามของป้อมอักราเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปะในราชวงศ์โม  กุล และเป็นสัญลักษณ์ถึงความสำเร็จและพระราชอำนาจของจักรพรรดิอักบาร์แห่ง  ราชวงศ์โมกุล  ซึ่งได้สะท้อนถึงความมานะพยายามของพระองค์ที่จะรวมธรรมเนียมประเพณีของสอง  ศาสนาคือ อิสลาม และฮินดูเข้าด้วยกัน  เห็นได้ชัดเจนทั้งในทางสถาปัตยกรรมและการเมือง  ป้อมแห่งนี้แม้จะเริ่มสร้างสมัยพระเจ้าอักบาร์  แต่ก็สำเร็จเสร็จสิ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ จาฮัน (Shah Jahan) ซึ่งเป็นหลานของพระองค์ และเป็นผู้สร้างทัชมาฮาลอันเลื่องลือ

บริเวณป้อมแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามมาก ที่พระเจ้าชาร์ จาฮัน  ใช้เฝ้าชมผลงานชิ้นเอกของพระองค์ ภายหลังจากที่ทรงถูกพระโอรสของพระองค์เอง  ออรังเซบ (Aurangzeb) กักขังไว้ในป้อมอักราแห่งนี้ และสิ้นพระชนม์ลงที่นี่ในปี 1657 ส่วนหนึ่งของป้อมอักราในปัจจุบันยังคงใช้โดยกองทัพอินเดียและเป็นพื้นที่ปิด  แต่ก็ยังมีพื้นที่จำนวนมากพอที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้

 

เมืองชัยปุระ

เมืองชัยปุระ หรือ นครแห่งชัยชนะ เป็นเมืองหลวงของรัฐราชาสถาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1727 โดยมหาราชา แอมเบอร์ ไสว จัยซิงห์ ที่สอง โดยได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวเบงกอล ชื่อวิทยาธาร ภัฏฏจารยะ(Vidyadhar Bhtaacharya) โดยวางผังเมืองเป็นรูปตารางตัดกันโดยแต่ละบล็อคห่างกัน 7 ช่วง ตึกคันหด้วยถนน ผังรูปสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์แสดงถึงทวีปทั้งเก้าในจักรวาล  รอบนอกมีกำแพงสูงใหญ่พร้อมประตูเมืองทั้งเจ็ดรายรอบ  แต่ก่อนนั้นเมืองชัยปุระไม่ได้มีสีชมพูอย่างที่เราเห็น แต่เดิมเป็นสีขาว  สีเทา เพื่อเป็นการต้อนรับเจ้าชาย Albert ทาง ได้จึงได้สั่งให้ทาสีเมืองทั้งเมืองให้เป็นสีชมพูเพื่อเป็นการต้อนรับ พระองค์ ใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของซิตี้พาเลซ  ซึ่งกินพื้นที่หนึ่งในเจ็ดของเมืองเลยทีเดียว

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 

 

พระราชวังแอมเบอร์

 

พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort) : อยู่ห่างจากเมืองชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชัยปุระ  สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิม  ที่เคยเป็นตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) นอก จากนี้ในสมัยก่อนด้านล่างของป้อมยังเป็นทะเลสาบ  จึงเป็นปราการสำคัญเพื่อป้องกันข้าศึกได้อีกชั้น  ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของราชวงศ์กาญจวาหา อยู่หลายร้อยปี  ก่อนมหาราชาสะหวายจัย ซิงห์ที่ 2 จะตัดสินใจย้ายลงไปสร้างเมืองใหม่ยังชัยปุระ ภายในพระราชวังป  ระกอบด้วยพระตำหนักต่างๆ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างในสมัยของมหาราชามาน ซิงห์ (Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592 และได้มีการขยายต่อเติมโดยมหาราชาองค์ต่อๆมา ทั้งนี้ในช่วงที่ป้อมแอมแมร์  ขยายออกมาจนใหญ่โตนั้น จักรวรรดิโมเลกุลเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนนี้แล้ว  จึงทำให้รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล

 

 

ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal)หรือ พระราชวังแห่งสายลม

 

กล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ ประจำเมืองชัยปุระ เมืองหลวงของรัฐราชสถาน  อินเดีย และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในใจกลางเมือง  ด้วยรูปแบบอันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงและสีชมพูสูง 5 ชั้น คล้ายปิรามิด  ถ้ามองจากด้านนอกเข้ามาดูคล้ายฉากมากกว่าจะเป็นพระราชวัง จริงๆ  แล้วโครงสร้างด้านนอกจงใจสร้างเลียนแบบมงกุฏของพระกฤษณะ  ซึ่งเป็นเทพสำคัญองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู ที่มหาราชา   ไสว ประตัป ซิงห์  ทรงเคารพนับถือ ในแต่ละชั้นของพระราชวังมีการตกแต่งประดับประดาด้วย  ระเบียงหินอ่อนที่แกะสลักเป็นลายคล้ายตาข่ายที่งดงามและประณีต  พร้อมบานหน้าต่างเล็กๆ จำนวนมากถึง 953 บาน มองดูคล้ายรวงผึ้ง ซึ่งนอกเหนือจากความสวยงาม  ยังเพื่อให้ลมผ่านได้สะดวก และลายตาข่ายหรือตาตะแกรงที่คล้ายม่านกรองแสงนี้  ยังช่วยกรองสายตาผู้คนที่มองลอดเข้ามาจากภายนอกได้อีกด้วย

 

เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี

 

เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี ( Fatehpur Sikri )

 

ฟาเตห์ปูร์ สิคริ เป็นเมืองที่สร้าง ด้วยหิน ทรายสีแดง มีทั้งมัสยิด  เขตพระราชฐาน ฮาเร็ม ตำหนักใน สระน้ำ สวนขนาดใหญ่มีเวทีแสดง ดนตรี  กลางสระน้ำ และแน่นอนที่สุด สุสานของ ชาย์ค ซาริม คสิติ (Shayk Salim Chishti) พระ ราชฐานชั้นในแบ่งเขตของมเหสีแต่ละองค์อย่างชัดเจน อย่างเช่น องค์ที่เป็น  ฮินดู ตำหนักก็จะเป็นแบบฮินดูองค์ที่ มาจากเปอร์เซีย  ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมเปอร์เซียทำให้การเดินผ่านไปแต่ละส่วนของบริเวณอันกว้าง ใหญ่ของพระราชฐาน เหมือนได้ไปท่องเที่ยวในดินแดนหลายชนชาติไปพร้อมๆ กัน

Both comments and pings are currently closed.
สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
Happy Star Tour
NEWGENS TRAVEL
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
Niji Travel
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
Beauthai Travel
Osamu International Co.,Ltd
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
อั่งเป่าทัวร์
เยาวราช ทัวร์
MUNGMEE
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
thaifly travel with style
romantic travel&service co.,ltd
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR