โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ภูฎาน พาโร วังดี ทิมพู ปูนาคา 5 วัน 4 คืน ( BHU001A )

…ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาอันลึกลับ…


 

 

Numbers-1-icon วันแรก : กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู


……….
:
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับเพื่อเช็คอินตั๋วที่ สายการบินแห่งชาติภูฏาน ดรุกแอร์ (Druk Air) สายการบินเดียวที่สามารถนำท่านเดินทา

……….: ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดย สายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่………………

……….: ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ที่ สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นไกด์ท้องถิ่นมารับท่านที่สนามบินเมืองพาโร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ช.ม. แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่ อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดียระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึงเมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม การแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira) ให้ท่านพักผ่อนเที่ยวชมตัวเมืองทิมพูในยามเย็นกันตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองพาโร

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 ตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในปี 1972 เพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของโลก จากนั้นนำท่านไปชม วัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างใน ค.ศ.ที่ 14 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์และชาวภูฏานนิยมมาของไหว้พระขอพรและให้พระตั้งชื่อให้ลูกของตัวเอง ที่วัดนี้ ท่านสามารถให้พระตั้งชื่อเป็นแบบชาวภูฏานได้ รอบๆบริเวณวัดท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองทิมพู จากนั้นนำท่านชม สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก และชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา เมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ และนำท่านชมความสวยงามของ วัดนันนารี ซึ่งเป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขา ใกล้ๆกับจุดชมวิวซังเกกังนำท่านชม ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในปี 1962 ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช นอกจากนี้กษัตริย์จิกมีทรงพำนักภายในบริเวณป้อมปราการนี้ด้วย หากมีเวลาเหลือนำท่านชมกีฬายิงธนู ซึ่งชาวภูฏานจะมาเล่นกันทุกวันที่สนามยิงธนู

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่โรงแรม Hotel Phuntsho pelri หรือระดับเทียบเท่า

 

Numbers-2-icon วันที่สอง : ทิมพู – ปูนาคา – วังดี


เช้า :
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the Painting School) เป็นสถาบันงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้ 6 ปี ซึ่งท่านจะเห็นเด็กนักเรียนกำลังประดิษฐ์งานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้น พระพุทธรูปปูนปั้น และการวาดภาพพระบฏ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งของฝากจากเมืองทิมพู อาทิ ชุดประจำชาติภูฏาน ผ้าทอต่างๆ และของฝากประเภทงานไม้ หน้ากาก จากนั้นนำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคาทั้ง รูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้ง ยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏานท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ปูนาคา (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองปูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม จุดชมวิวที่สูงที่สุด ระหว่างการเดินทาง โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชาย ในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี้ ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถ มองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึงยอดเขา กังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ชม วิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และ แม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง คือมีไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวังดี (Wangdi)

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่โรงแรม Punatsangchu Cottage หรือเทียบเท่า

 

Numbers-3-icon วันที่สาม : วังดี – พาโร

 

เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม วังดีโพดรัง ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนสันเขาสูง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในไป 1638 โดย Zhabdrung สมควรแก่เวลาเดินทางต่อกลับมายังเมืองพาโร ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองพาโร

หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัยตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนั้นนำท่านชม พาโรริงปุงซอง (Paro Rinpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซอง เป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha จากนั้นท่านชม วัดคิชูลาคัง (Kichu Lhakhang) ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของเส้นทางไปวัดตั๊กซังและดรุ๊กเกลซอง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน เป็นโบสถ์โบราณซึ่งพระเจ้าซังเซน กัมโป กษัตริย์ทิเบตทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1212 เป็นโบสถ์หนึ่งในโครงการสร้างโบสถ์ 108 แห่งภายในหนึ่งวัน ตามที่ทรงตั้งพระปณิธานเอาไว้ วัดคิชู ประกอบด้วยโบสถ์ 2 หลัง ซึ่งหลังเก่าได้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าซองเซนกัมโป และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ส่วนหลังใหม่เป็นของพระราชชนนีในกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ทรงโปรดให้สร้างในปี ค.ศ. 1968 เพื่อเสด็จมานั่งวิปัสสนา

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

พักที่โรงแรม Hotel Olathang หรือเทียบเท่า

 

Numbers-4-icon วันที่สี่ : พาโร – วัดทักซัง


เช้า : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางขึ้นเขาพิชิต วัดทักซัง เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาวัดวาอารามของพุทธศาสนาในภูฏาน วัดอยู่บนหน้าผาหินสูง 900 เมตร คำแปลชื่อวัดนี้ แปลว่า Tiger’s Nest กล่าวกันว่าท่านกูรู หรือ พระอาจารย์ของวัดนี้ต้องขี่หลังนางเสือเพื่อขึ้นไปที่วัด จากนั้นท่านก็จะจำพรรษาอยู่ในถ้ำของวัดครั้งละ 3 เดือนวัดเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ. 1951 และได้รับการซ่อมแซมจนสภาพดีดังเดิม แต่วัดก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1998 คราวนี้ไฟเผาผลาญสิ่งก่อสร้างหลักและเครื่องตกแต่งภายในวัดไปจนหมด แต่รัฐบาลก็ได้ทำการซ่อมแซมบูรณะวัดขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2000 พร้อมกับจำลองสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยในวัดให้เหมือนเดิม จนสภาพวัดกลับมาดีดังเดิม ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เคยมาเยี่ยมวัดนี้ในช่วงศตวรรษที่ 16 วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก นักแสวงบุญจากทั่วประเทศ จะเดินทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาที่วัดนี้ตลอดเวลาตามปกติวัดจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไหว้พระและชมวัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็นพิเศษอย่างไรก็ดี การเดินขึ้นมาที่วัดบนหน้าผา เป็นประสบการณ์ที่มีค่าของนักเดินทางทุกคน ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชั่วโมง สำหรับคนไทย โดยท่านสามารถเลือกขี่ม้าได้ 1 ขาซึ่งประหยัดเวลาไปได้เยอะ ค่าม้าประมาณ 500 งูลดรัม และ ขาลงต้องเดินลงซึ่งวัดนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากที่สุดค่ะเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ (ควรเตรียมรองเท้าสำหรับเดิน Hiking พิชิตวัดทักซังให้พร้อม)

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองพาโรโดยการเดินลง จากนั้นนำท่านกลับเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม Hotel Olathang หรือเทียบเท่า

 

Numbers-5-icon วันที่ห้า : พาโร – กรุงเทพฯ

 

07.00 น. : บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินพาโร

10.50 น. : ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที……………………..

16.15 น. : ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม…

 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการ : ** 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2557 / 12-16 ก.พ. 2557   **
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
54,999.- บาท
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
-
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
-
พักเดี่ยวเพิ่ม
9,000.- บาท

 

อัตราค่าบริการ : ** 19-23 มี.ค. 2557 / 3-7 เม.ย.2557 / 12-16 เม.ย. 2557 / 1-5 พ.ค. 2557 **
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
59,999.- บาท
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
-
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
-
พักเดี่ยวเพิ่ม
9,000.- บาท

 

สงวนสิทธิ์

ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาตั๋วเครื่องบิน หรือ ประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
** ขอสงวนสิทธิ์ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่ารถนำเที่ยวภายใน ภูฎาน
 • ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ
 • ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 • ค่าวีซ่าภูฏาน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่
 • ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
 • ประกันการเดินทาง ในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
 • (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี เท่านั้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยที่อายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าอาบน้ำแร่หิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ 3 %
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น + หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย + คนขับรถท้องถิ่น

 

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดินทาง
 • รูปถ่ายหน้าตรงใช้สำหรับยื่นวีซ่า 2 นิ้ว 1 ใบ (เป็น SCAN FILE เป็นแบบสีด้วยความละเอียดสูง หรือ ส่งรูปถ่ายจริงมาก็ได้ ทางบริษัทฯจะดำเนินการยื่นวีซ่าให้เอง)
 • ในกรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา รบกวน SCAN สี ด้วยความละเอียดสูง
 • แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวีซ่าดังนี้ : ที่อยู่ปัจจุบัน + ตำแหน่งงาน + ชื่อบริษัทฯหรือองค์กรที่ทำงาน + วุฒิการศึกษา

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.    หลังจากการจอง ต้องชำระ เงินมัดจำทันที ท่านละ 30,000 บาท / ท่าน เนื่องจาก ตั๋วเครื่องบิน จะต้องออกทันทีหลังจาก มีการยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นั่งจากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
2.    เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะต้องออกตั๋วเครื่องบิน ให้ผู้โดยสารทันที เพื่อ การยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
3.    หลังจาก จ่ายเงิน เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง
4.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นต้น
5.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
6.    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
7.    กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
8.    สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าออกเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

You can leave a response, or trackback from your own site.
สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
Happy Star Tour
NEWGENS TRAVEL
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
Niji Travel
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
Beauthai Travel
Osamu International Co.,Ltd
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
อั่งเป่าทัวร์
เยาวราช ทัวร์
MUNGMEE
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
thaifly travel with style
romantic travel&service co.,ltd
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR