โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

บาหลี 3วัน 2คืน (GA) (GA001A)

รูปภาพ1
สายการบิน
ราคา
City-Airways
21,999 บาท.-
วันเดินทาง
20-22 , 27-29 พ.ย. // 5-7,10-12 , 25-27 ธ.ค. 58 // 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 59 // 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 59 // 8 - 10 , 22 - 24 ม.ค. 59 // 5 - 6 , 12 - 14 ก.พ. 59 // 20 - 22 ก.พ. 59 // 4 - 6 , 18 - 20 มี.ค. 59 // 1 - 3 เม.ย. 59 // 13 - 15 เม.ย. 59 // 14 - 16 เม.ย. 59

GA001A Bali3d2nGA001ABali3D2N

Numbers-1-icon
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ–กรุงเทพฯ–จาการ์ต้า–เดนพาซาร์(บาหลี) –อนุสาวรีย์ MAHAPHARATA MONUMENT  วิหารทานาล็อท-หาดจิมบารัน

04:30 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง

06:35 น.       นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)

10:10 น.         ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)

12:10 น.         นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA208(อาหารบเครื่อง)

13.30 น.        เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อนุสาวรีย์ MAHAPHARATA MONUMENT นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณสร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่11ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดียท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

ค่ำ                     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL , ASTONDENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า

 

Numbers-2-icon
วันที่สอง : วัดหลวง เบซากี – คิมตามณี – วัดถ้ำช้าง – อุบุด

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัด Besakih ไม่แน่ชัดนัด ว่ากันว่าเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยวัดจากอายุของหินแล้วอาจเก่าถึง 2,000 ปี ส่วนหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่พบว่ากล่าวถึงวัดแห่งนี้มีอายุในปี ค.ศ. 913 โดยระบุว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู จากนั้นวัดก็ถูกใช้เป็นวัดหลวงของราชวงศ์ที่ปกครองบาหลีมาโดยตลอดชื่อของวัดว่ากันว่ามาจากคำว่า Basuki ที่แถลงมาจากคำว่า Wasuki หรือ Vasuki ในภาษาสันสกฤต (ซึ่งก็หมายถึง “พญานาควาสุกรี” ที่อยู่ในตำนานศาสนาฮินดูตอนเกษียณสมุทรนั่นเอง) แต่ความหมายในภาษาชวานั้นหมายความว่า “ปลอดภัย เดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

บ่าย         นำท่านเดินทางเข้าสู่ ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือ วัดถ้ำช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกสมปราถนา นำท่านหลังจากนั้นเดินทางสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร

ค่ำ         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย HARRIS SUNSETROAD HOTEL,ASTONDENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า

Numbers-3-icon
วันที่สาม : ช็อบปีงกูต้า –   เดนพาซาร์(บาหลี) –  จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม            

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.55-14.35  น.  เดินทางสู่กรุงเทพ  แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 409

16.40-20.10  น.   เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 864

20.10 น.          เดินทางถึงกรุงเมพฯโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ
20-22 , 27-29 พ.ย.58 
25-27 ธ.ค. 58
8 – 10 , 22 – 24 ม.ค. 59
5 – 6 , 12 – 14 ก.พ. 59
4 – 6 , 18 – 20 มี.ค. 59
1 – 3 เม.ย. 59
21,999
21,999
20,999
3,000
5-7,10-12 ธ.ค. 58
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 59
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 59
20 – 22 ก.พ. 59
13 – 15 เม.ย. 59
14 – 16 เม.ย. 59
22,999
22,999
21,999
3,000

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)

-ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ (2 คืน)

-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

-ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

-ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ

-ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว

-ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

-ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด

-ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวัน/ต่อลูกค้า 1 คน

หมายเหตุ

**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง

**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

การจองทัวร์และการชำระเงิน

 1. ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท/ท่าน สำหรับการจองทัวร์
 2. กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง

การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ เท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น

- กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

You can leave a response, or trackback from your own site.

essay writing fast essay writing service write my paper write essay for me essay paper assignment editing services best essay writing service write my paper for me term papers for sale custom essay writing service essay writing service write papers for money writing services essay writing best essay writer help me write my essay cheap custom essay writing services check my essay
essay writer essay writing for dummies essay corrector university essay writing check my essay australian essay writing service paper checker english essay writing paper editor essay writing services edit my paper australian essay writing academic writing best essay writing service australia custom writing custom essay writing custom essay writing service cheap essay writing service essay help
Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting