โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน เช้า-บ่าย (GA002C)

Numbers-1-icon
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า-เดนพาซาร์(บาหลี) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท –หาดจิมบารัน

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง

06.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)

09.55 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้เพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)

11.25 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA418(อาหารบเครื่อง)

14.25 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ

นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

Numbers-2-icon
วันที่สอง : บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี – ช้อปปิ้งคูต้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบาหลีที่เชื่อว่าเมื่อมีความดีแล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุล หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล ระหว่างทางพบกับความอลังการของไม้แกะสลักมากมายเป็นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซื้อไปประดับบ้านหรือสปาแบบบาหลีทั่วโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

บ่าย ชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่วัดเบราตาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปตามอัธยาศัย ใกล้ๆกันนั้นมี สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้น ถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม  หลังจากนั้นอิสระช็อปปิ้งย่านคูต้า

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

Numbers-3-icon
วันที่สาม : โรงงานผลิตผ้าบาหลี –อูบุด – คินตามณีโรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านอูบุด แหล่งกำเนิดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สนุกกับการต่อราคาซื้อของฝากกับแม่ค้า ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี

บ่าย นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์

19.25 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย GA 255

19.45 น. เดินทางถึงเมืองยอร์กยาการ์ต้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า

Numbers-4-icon
วันที่สี่ : วัดพรามนันต์ - วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมวัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู จากนั้นนำท่านชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่น ๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ และอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดำรงชีวิตนำท่านเดินทางสู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สิ่งมหัจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด ได้รับการยกย่องเป็นมรดกดลกจาก UNESCO และเป็นพุทธสถานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใช้หินจำนวนมากกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนมาริโอโบโร่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า

Numbers-5-icon
วันที่ห้า : ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอารเช้า แบบกล่อง

05.00 น. ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.25-08.45 น. เดินทางสู่กรุงเทพ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 203 ( อาหารบนเครื่อง )

12.45-16.15 น. เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 868 ( อาหารบนเครื่อง )

16.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ :
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ
 10-14 ก.ค. 57
30,999
30,999
29,999
6,000


อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
-ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
-ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
-ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
-ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
-ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
-ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
-ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 3 USD ต่อวัน/ต่อลูกค้า 1 คน
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

การจองทัวร์และการชำระเงิน

 1. ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท/ท่าน สำหรับการจองทัวร์
 2. กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง

การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ เท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
- กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท สนุกฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
บริษัท มิคโก้ แทรเวล จำกัด
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม
บริษัท เอสซี เด็คเคอร์เรชั่น จำกัด (สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์)
Osamu International Co.,Ltd
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ อีส ทราเวล
บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด
บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
เอิร์ธ แทรเวล
บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จํากัด


ซันปาร์ค ฮอลิเดย์
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
บริษัท ไทยเวย์รักษ์การท่องเที่ยว จำกัด
บริษัท รุ่งอนันต์ ทัวร์ จำกัด
เยาวราช ทัวร์
romantic travel&service co.,ltd
อั่งเป่าทัวร์
บริษัท พรีม่า สยาม เทรเวล จำกัด
บริษัท วีทัช แทรเวล จำกัด
Experts Flyer
Standard Tour
บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
MUNGMEE
thaifly travel with style
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR
บริษัท ฟีนิกซ์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด
บริษัท เวิลด์ ลักซูรี่ จำกัด
บริษัท วีชั่น ทัวร์ จำกัด
บริษัท อนันต์ดาทัวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Happy Star Tour
บริษัท วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด
NEWGENS TRAVEL
บริษัท โฟร์พี พลัส จำกัด
XPRESS VACATIONS Co., Ltd.
Niji Travel
Best Friend Holiday
บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยน ทราเวล จำกัด
World Gateway Co.,Ltd.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting