โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
  • Banner 10-14 DEC 15

  • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

  • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

  • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

  • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

  • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

  • ภูฏาน 5วัน 4คืน

  • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

  • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

พาทุกท่านไปทำบุญ สังเวยชนียสถาน 4 ตำบล

17
สายการบิน
ราคา
City-Airways
.-
วันเดินทาง

นมัสเต…..ทริปนี้ทรายจังพาทุกท่าน

เดินทางไปทำบุญ สังเวยชนียสถาน 4 ตำบล

 

ทริปนี้เราเดินทางด้วยสายการบิน อินดิโก้ แอร์ไลน์ ลงที่เมือง กัลกัตต้า ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตตา (Kolkata) ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆเมืองที่มีความสำคัญ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอีกด้วย ซึ่งยังถือได้ว่าเป็นเมืองที่เจริญอีกเมืองนึงของอินเดีย

 

1

 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา เมืองแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง) นั่งรถหลับยาวกันเลยทีเดียว

 

2

 

พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร

คยา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตัวเมืองทอดยาวไปตามชายฝั่งของแม่น้ำเนรัญชรา เมืองแห่งนี้เป็นเมืองสำคัญทั้งของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ชฏิลสามพี่น้องคือ อุรุเวลากัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ และบริวาร 1,003 พุทธคยา พุทธสถานสำคัญ ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 120 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้และอนิมิสสเจดีย์ นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยาสร้างอยู่ใกล้กับต้นโพธิ์ภายในวิหารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปีเศษพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู

 

3

 

เราเดินทาง สู่เมือง พาราณสี     (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) แผ่นดินมหัศจรรย์อันเก่าแก่ และมีสมัญญานามว่า นครแห่งแสงไฟ กรุงไกรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เมืองสถิตองค์ศิวะ แดนพุทธะประกาศธรรม ถิ่นอารยธรรม 5000 ปี ป้อมปราการสุดท้ายของศาสนาฮินดูโบราณ และยังเป็นดินแดนที่ดีที่สุดในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียแท้ว่าเป็นอย่างไรดังคำกล่าวของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการว่า “พาราณสีคือ อินเดียแท้ ใครมาอินเดียแล้วไม่เห็นพาราณสี   ก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นอินเดีย ใครอยากรู้ว่าอินเดียที่แท้จริงเป็นอย่างไร ต้องมาดูที่เมืองพาราณสี”

 

4

 

สารนาถ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่ใหญ่โตที่ได้ตั้งมั่นอยู่ในดินแดนแห่งหลากหลายเจ้าลัทธิและศาสนา และเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งคือเป็น สถานที่แสดงปฐมเทศนา ที่พระพุทธองค์ทรงโปรดเหล่าปัญญจวัคคีย์ทั้ง 5 และพระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นสมบรูณ์ครั้งแรกในโลกที่นี่ ผู้ที่มาแสวงบุญได้มาไหว้พระ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้    นำคณะร่วมสวดมนต์ และร่วมเวียนเทียนรอบธัมเมกขสถูป

 

5

 

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองสาวัตถี(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)ชมวัดเชตุวัน เป็นวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายเป็นอารามแห่งแรกในเมืองสาวัตถี จากนั้นนำท่านชมบ้านท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี , บ้านท่านองคุลีมาล , สถานที่ธรณีสูบพระเทวทัต และ นางจิญจมาญวิกา จากนั้นชมสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ยมกปาฏิหาริย์

 

6

 

เดินทางต่อไปยังสวนลุมพินี ประเทศเนปาล (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านด่านตรวจหนังสือ เดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล หยุดแวะพักผ่อนทำภารกิจส่วนตัว ณ วัดไทย 960

 

7

 

คือสวนลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีข้อความอย่างสมบูรณ์ว่าเป็นสถานที่ประสูติขอจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง)

 

8

 

เดินทางต่อสู่ กุสินารา  สาลวโนทยาน ดินแดนแห่งการอาลัย สวนสาธารณะของมัลลกษัตริย์ ผ่านซากวัดโบราณอันเป็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ยังมีต้นสาละแม้จะปลูกขึ้นใหม่แต่ก็ดูร่มรื่นกลมกลืนกับประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์ พุทธวิหารปรินิพพาน สถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ขนาดความกว้าง 23 ฟุต 9 นิ้ว พระประติมากรรมที่งดงามสมส่วน ดวงตาหรี่ลงเกือบหลับสนิท สีหน้าแสดงความหมดกังวล นี่คือพระพุทธองค์ของเราให้ท่านได้สวดมนต์ บูชาสักการะ และนั่งเจริญภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในบริเวณมกุฏพันธเจดีย์เมื่อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อพระสถูป ณ ที่ถวายพระเพลิงนั้นกลางทาง 4 แพล่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่

 

9

 

เมืองราชคฤห์ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารครองเมือง ตั้งอยู่บนหุบเขา ทุกทิศมีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริ และคิชกูฏขึ้น เขาคิชกูฎ เพื่อนมัสการและทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์  กุฎิพระอานนท์

 

10

 

ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง จะต้องเดินขึ้นรถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีก็ถึง สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา )

 

11

 

มหาวิทยาลัยลันทา ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์ และเผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรปรากฏอยู่ หลังจากนั้นนำท่านกราบนมัสการหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์

 

12

เดินทางต่อเพื่อนมัสการ หลวงพ่อดำ ศักดิ์สิทธิ์ โดยการนั่งรถม้าจาก มหาวิทยาลัยลันทา

 

หลวงพ่อองค์ดำ  เป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์  ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาวิทยาลัยนาลันทา  ได้ถูกพวกมุสลิมซึ่งมีโมฮัมหมัด อิคเทีย  ขิลจิ ลูกชายของภัคเทีย ขิลจิ เป็นหัวหน้า พาพวกมาทำลายสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งทุบทำลายพระพุทธรูป  และเอกสารตำราทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด  ซึ่งได้ถูกเศษอิฐและหินทับถมจมลง เนื่องจากหลวงพ่อน้ำมัน หลลวงพ่ออ้วนหรือหลวงพ่อองค์ดำ มีความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมาต่อๆกันมา และร่ำลือกันไปปากต่อปาก ปัจจุบันมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ได้ไปนมัสการ และอธิษฐานสิ่งที่ตนปรารถนาและทราบว่าสมดังเจตนาที่คิด หลวงพ่อองค์ดำจึงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไทยและชาวอินเดียมาเคารพกราบไหว้จำนวนมาก และมีพระภิกษุชาวไทยพร้อมพุทธศาสนิกชนได้สร้างทางเดินเข้าถึงหลวงพ่อองค์ดำแล้ว

อินเดีย ในภาพของคนไทยก็คือ ความยากจน สกปรก อาหาร ความไม่สะดวกต่างๆ แต่ถ้าเราเดินทางไปเพื่อแสวงบุญไปเพื่อ เห็นความจริงของชีวิต ที่ลำบาก ยากเค็ญ ทรายจังคิดว่า เราจะยอมรับในความจริงได้เพราะอินเดีย สะท้อนอดีตได้อย่างชัดเจน ยังไงอยากให้ทุกคนได้คิด ทำไมพระพุทธศาสนา จึงเลือกต้นกำเนิดจากประเทศอินเดีย ฝากด้วยนะคะ เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ

 

By  @ SingJung@

You can leave a response, or trackback from your own site.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting