โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ทัวร์สิกขิม หุบเขายุมถัง แผ่นดินในอ้อมกอดแห่งหิมาลัย (IND010A)

(พักเมืองกังต๊อก 3 คืน, หมู่บ้านลาชุง 2 คืน, เมืองดาร์จีลิ่ง 2 คืน)

ขอเสนอโปรแกรมสัมผัสธรรมชาติ เจาะลึกสิกขิม แผ่นดินในอ้อมกอดหิมาลัย เส้นทางสายธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของอินเดีย จนได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย กับวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะและทุ่งดอกไม้ ดอกกุหลาบพันปีกว่า 36 สายพันธุ์ และวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย

1
วันแรก : กรุงเทพฯ – กัลกัตต้า – บักโดกรา (สีลิกูรี) – ดาร์จีลิ่ง

04.30 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 – 8 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAY เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้นครับ)

06.40 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน JET AIRLINES เที่ยวบินที่ 9W 065

07.45 น.      ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตต้า (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองบักโดกรา

10.35 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) โดยสายการบิน JET AIRLINES เที่ยวบินที่ 9W 2452

11.40 น.      ถึง สนามบินเมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) หลังตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาร์จีลิ่ง โดยรถจิ๊ปออฟโรด แวะบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น          ถึง เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สุดในโลก เป็นชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม นำท่านเข้าที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย… (พักโรงแรม RJ RESORT หรือเทียบเท่า)

2
วันที่สอง : เมืองดาร์จีลิ่ง ไทเกอร์ฮิล TOY TRAIN สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ไร่ชา

05.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ ไทเกอร์ฮิลจุดชมวิวยอดเขาคันชังจุงก้า สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์บนยอดเขา ชม “พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล” ชมเทือกยอดเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย จากนั้นนำท่านชม วัดกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายหมวกเหลือง

เช้า       บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

หลังอาหารนำท่าน นั่งรถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต รถไฟจะจอดให้ชม บาตาเซีย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 และยังใช้เป็นที่กลับรถไฟ TOY TRAIN 360 องศา และ จอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ (การนั่งรถไฟ TOY TRAN ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา และชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย แวะถ่ายรูป ไร่ชาดาร์จีลิ่ง ไร่ชาที่ขึ้นชื่อของเมืองดาร์จีลิ่ง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง

เย็น      บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม RJ RESORT หรือเทียบเท่า)

3
วันที่สาม : เมืองดาร์จีลิ่ง – เมืองกังต๊อก วัดรุมเต็ก

เช้า     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก เมืองหลวงประจำเมืองสิกขิม สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
หลังอาหารนำท่านเดินทางชม วัดรุมเต็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธในนิกายฆาจ์ยุ ซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี้จำลองมาจากวัดเฌอพู (TSURPHU) ในธิเบต ซึ่งได้ถูกทำลายลงเมื่อครั้งจีนบุกยึดธิเบตให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน

เย็น     บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 8)
หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก HIMALAYAN HIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า)

หมายเหตุ : ให้เตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับใส่เสื้อผ้าไปพักที่หมู่บ้านลาชุง 2 คืน จัดเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวไปด้วย อากาศหนาว ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก

4
วันที่สี่ : เมืองกังต๊อก NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY สถูปโดดูร์ หมู่บ้านลาชุง    

เช้า        บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9)
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของอาณาจักรสิกขิม จากนั้นนำท่านนมัสการ องค์พระสถูปโดดูร์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว และเที่ยวชมวิวความงดงามของยอดเขาคันชังจุงก้าที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ สามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาทางภาคเหนือได้ดีที่สุด แวะชม กระบี่ลงศกสถานที่แห่งนี้เป็นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (ระหว่างทาง) (มื้อที่ 10)
หลังอาหารออกเดินทางต่อ ในระหว่างเส้นทางเราจะแวะชม น้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาชุงชู น้ำตกทวิน น้ำตกบิมนาลา สัมผัสกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำไปถึงขั้วหัวใจเลย เก็บภาพประทับใจระหว่างเส้นทาง

เย็น        ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 11) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..(พักที่ SNOWLION MOUNTAIN RESORT)

5
วันที่ห้า : หมู่บ้านลาชุง หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งหิมะ

เช้า       บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งบริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ จนได้รับสมญานามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้” ส่วนเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม

เที่ยง     บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 13)
หลังอาหารเที่ยวชมวิวหมู่บ้านลาชุงกลางวงล้อมของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบงดงามอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีทั้งวัดทิเบตและภูเขาหิมะรูปพีระมิด เหมือนดินแดนในฝัน เที่ยวชม วัดลาชุง เป็นวัดแห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วัดอันศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านลาชุง

เย็น       บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 14)
หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..(พักที่ SNOWLION MOUNTAIN RESORT)

6
วันที่หก : หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก เมืองกังต๊อก ช้อปปิ้งตลาดกังต๊อก

เช้า        บริการอาหารเช้ารีสอร์ท (มื้อที่ 15)

หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองนาม็อก ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่าง ชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านนาม็อก ชมวิถีชีวิตชนบทของชาวสิกขิม

เที่ยง     บริการอาหารกลางวันระหว่างทางที่ หมู่บ้านนาม็อก (มื้อที่ 16)

หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก ถึง เมืองกังต๊อก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาดกังต็อก หรือย่านสีลมของบ้านเราและชมบรรยากาศนามเย็นของเมืองกังต็อก

เย็น       บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 17)

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก HIMALAYAN HIGHT HOTEL หรือระดับเดียวกัน)

7
วันที่เจ็ด : จุดชมวิว ทะเลสาบฌางโก วัดลิงค์ดัม

เช้า        บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 18)

หลังอาหารนำท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์กลางเมืองกังต็อก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกังต๊อกของอาณาจักรสิกขิมที่ จุดชมวิวคเณศต็อก ซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานพระพิคเณศ เทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนั้นนำท่านชมวิวที่ จุดชมวิวหนุมานต็อก ซึ่งเป็นวัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ชาวสิกขิมส่วนใหญ่จะมาขอพรทุกวันสำคัญทางศาสนาที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโก นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบฌางโก ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,774 เมตร และเป็นทะเลสาปที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชู ซึ่งถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 19)

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดลิงค์ดัม เป็นวัดในพุทธศาสนาแบบธิเบตสาย ฆาร์มา การ์ยุ หนึ่งในสี่สาขาของศาสนาพูทธแบบธิเบต เป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้ อันเงียบสงบ และเป็นตัวอย่างวัดที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมความงดงามแบบธิเบต ปัจจุบันมีพระลามะมาศึกษาและอยู่ที่นี่กว่า 300 รูป

เย็น       บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 20)

หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก HIMALAYAN HIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า)

8
วันที่แปด : เมืองกังต๊อก – กัลกัตตา

เช้า               บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 21)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินบักโดกรา (เมืองสิริกูรี) เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองกัลกัตตา

เที่ยง             บริการอาหารกลางวันที่สนามบิน (มื้อที่ 22)

12.10 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน JET AIRLINES เที่ยวบินที่ 9W 4652

13.10 น.     ถึง เมืองกัลกัตา เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย นำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองกัลกัตต้า

19.00 น.      บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 23)

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา

55585b6c9
วันแรก : กัลกัตตา – กรุงเทพฯ

01.30 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRLINES เที่ยวบินที่ 9W 066

05.40 น.     ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม ความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

อัตราค่าบริการ :
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
8-16 ก.พ. / 15-23 มี.ค. / 5-13 เม.ย.57
49,900
49,900
48,900
12,000

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class ไป – กลับ กรุงเทพ – พุทธคยา
• ค่าวีซ่าในอัตราปกติเนปาล / อินเดีย
• ค่าภาษีสนามบินประเทศเนปาล/ อินดีย
• ค่าห้องพักปรับอากาศห้องละ2-3 ท่าน
• ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุบในรายการ
• ค่าทัศนาจร ค่าผู้นำทางอำนวยความสะดวก และรถรับรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
• ค่าประกันการเดินทาง
• อัตราค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ตามราคาภาษีน้ำมัน
ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 3 เหรียญต่อคน/ต่อวัน
• ค่าทำบุญถวายพระวิทยากร ท่านละ 500 รูปี หรือ บาท ก็ได้ตามอัธยาศัย
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
• ค่าภาษีเชื้อเพลิงของสายการบินในกรณีที่มีการเรียกเก็บเพิ่มค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
5. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด
จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

You can leave a response, or trackback from your own site.
สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
Happy Star Tour
NEWGENS TRAVEL
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
Niji Travel
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
Beauthai Travel
Osamu International Co.,Ltd
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
อั่งเป่าทัวร์
เยาวราช ทัวร์
MUNGMEE
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
thaifly travel with style
romantic travel&service co.,ltd
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR