โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน (IND006A2)

นำท่านจารึกไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบลอันได้แก่

๑ . สวนลุมพินีวัน สถานที่ที่พระโพธิ์สัตย์เจ้าทรงประสูติจากครรภ์ พระพุทธมารดา
๒ . ตำบลพุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพ้นจากอำนาจของมาร
๓ . เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก
๔ . เมืองกุสินารา สถานที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพานด้วยอุนุปปานิเสนธาตุ
๕ . เมืองสาวัตถี เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา
ซึ่งพระผู้มีภาคเจ้าที่ทรงตรัสไว้กับพระอานนท์เถระ อันปรากฏไว้อยู่ในพระไตรปิฎก ฉบับมหาปรินิพานสูตรที่ว่า.-

“อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้น ครั้นทำกาลกิริยาลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

นมัสการพระคันธกุฏิของพระผู้มีพระพุทธเจ้า บนเขาคิฌกูฏ ณ. เมืองราชคฤห์
ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแห่งแรกของโลก
สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา

1
วันแรก : กรุงเทพฯ – ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)

 

08.00 น. : ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเช็คกรุ๊ปเดินทางของสายการบินซิตี้ แอร์ไลน์

11.00 น. : ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย โดยสายการบินซิตี้แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ E8 9102

12.30 น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์กล่าวกันว่าต้นโพธิ์แห่งนี้เป็น สะดือของโลก คนโบราณเชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเพราะเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาทรงตรัสรู้ที่นี่ดังนั้นต้นโพธิ์นี้จึงเป็นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องมาประกอบกิจกรรมบำเพ็ญภาวนาที่นี่ นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยาสร้างอยู่ใกล้กับต้นโพธิ์ภายในวิหารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปีเศษพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู ชมสัตตมหาสถาน สถานที่ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว 7 แห่งแห่งละ 7 วันคือ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์รัตนฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชายตนะ จากนั้นนำท่านชมแม่น้ำเนรัญชราสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายก่อนทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนการตรัสรู้

ค่ำ : เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม TOKYO VIHAR / SUJATA / HOTEL หรือเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นพักผ่อนหรือสวดมนต์ทำวัตรและนั่งสมาธิบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

2
วันที่สอง : ตำบลพุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ – วัดเวฬุวัน – เมืองนาลันทา – ตำบลพุทธคา

 

05.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารครองเมือง ตั้งอยู่บนหุบเขา ทุกทิศมีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริ และคิชกูฏ

09.00 น. : ขึ้น เขาคิชกูฎ เพื่อนมัสการและทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์ กุฎิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง

หมายเหตุ: (การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 800 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้นรถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีก็ถึง สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา )

ชม วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวาย ในคราวที่ พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อาราม

11.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย : หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวัด คือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยก พระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้แล้ว 6 พรรษาเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250 รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 พุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น การประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา

จากนั้นนำท่านชม มหาวิทยาลัยลันทา ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์ และเผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรปรากฏอยู่ หลังจากนั้นนำท่านกราบนมัสการหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา

เย็น : ถึงเมืองพุทธคยา นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

3
วันที่สาม : ตำบลพุทธคยา – เมืองพาราณสี -ล่องเรือแม่น้ำคงคา

 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า 4,000 ปี และปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีผู้อาศัยอยู่เสมอ

13.00 น. : เดินทางถึงเมืองพาราณสี นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านไปกราบนมัสการธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ณป่าอิสิปตมฤคทายวันเมืองสารนาถชมพระมูลคันธกุฎิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจาลึกของพระเจ้าอโศก ชนกลุ่มซากกุฏิกว่า 100 หลัง และวิหารอนาคาริก นมัสการพระบรม สารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองตักศิลานำชมเจาคันธีสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจวัคคีย์ก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติประจำเมืองสารนาถ

เย็น : เปลี่ยนบรรยากาศ ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ตอนค่ำ นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำ ศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหล มาจากเทือกเขาหิมาลัย, ประเทศเนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่ง แม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลย จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ โรงแรม H.H.I HOTEL / I DEAL TOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

4
วันที่สี่ : เมืองพาราณสี – เมืองสาวัตถี

 

เช้ามืด : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น ออกเดินทางสู่กรุงสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (แบบกล่อง)

เย็น : จากนั้นนำชมกรุงสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชนม์ชีพ (25 ชรรษา) บ้านท่านอนาถบัณฑิตเศรษฐีมหาอุบาสก, องคุลีมาลสถูป, วัดพระเชตะวันมหาวิหารซึ่งเคยเป็นที่ประทับ สำคัญและนานที่สุดแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้า (19 พรรษา) ตั้งอยู่นอกกรุงสาวัตถีใกล้ประตูเมืองทางทิศใต้ จากนั้นนำท่านไหว้พระสวดมนต์ที่พระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า, กุฏิพระราหุล,พระมหากัสสปเถระ, พระสิวลีและพระสารีบุตรตามลำดับ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พัก นำท่านเข้าสูโรงแรมที่พัก PAWAN PALACE / LOTUS NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า

5
วันที่ห้า : เมืองสาวัตถี – ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์พร้อมสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปยังสวนลุมพินี ประเทศเนปาล (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล

เที่ยง : (เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองสิทธารถะ นำท่านเข้าโรงแรม NEW CRYSTAL/ NIRVANA/ NANSC HOTELหรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น ออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อไปกราบนมัสการสถานที่สำคัญทางพุทธ ศาสนา คือสวนลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีข้อความอย่างสมบูรณ์ว่าเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชกาลของพระองค์(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

6
วันที่หก : ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)

เช้ามืด : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น เดินทางถึงกุสินารา นำท่านสู่.. สาลวโนทยาน ดินแดนแห่งการอาลัย สวนสาธารณะของมัลลกษัตริย์ ผ่านซากวัดโบราณอันเป็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ยังมีต้นสาละแม้จะปลูกขึ้นใหม่แต่ก็ดูร่มรื่นกลมกลืนกับประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอนุสสติถึงพระพุทธองค์ นำท่านเข้าสู่…พุทธวิหารปรินิพพาน สถานที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ขนาดความกว้าง 23 ฟุต 9 นิ้ว พระประติมากรรมที่งดงามสมส่วน ดวงตาหรี่ลงเกือบหลับสนิท สีหน้าแสดงความหมดกังวล นี่คือพระพุทธองค์ของเราให้ท่านได้สวดมนต์ บูชาสักการะ และนั่งเจริญภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

จากนั้น นำท่านสวดมนต์ ประทักษิณเวียนรอบพระสถูปปรินิพพาน สถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับ ขันธปรินิพพานภายใต้ต้นสาละทั้งคู่ เมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชา โดยสร้างค่อมแท่นปรินิพพาน พร้อมด้วยต้นสาละคู่(หรือต้นรัง)นั่นเอง

จากนั้น นำท่านนมัสการมกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งมัลละกษัตริย์ได้ ยกรามย์-กา-คีลาอันเป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ถวายพระเพลิงพระ พุทธสรีระโดยตั้งเชิงตะกอนขึ้นในบริเวณมกุฏพันธเจดีย์เมื่อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อพระสถูป ณ ที่ถวาย พระเพลิงนั้นกลางทาง 4 แพล่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สวดมนต์ บูชา สักการะนั่งเจริญภาวนา นับว่าเป็นการยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้น

18.30 น. : นำท่านเข้าที่พัก IM PERIAL / LOTUS NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

7
วันที่เจ็ด : เมืองกุสินารา – เมืองไวสารี – ตำบลพุทธคยา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.00 น. : เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อออกเดินทางไปยังเมืองไพสารี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาตลอดฤดูเข้าพรรษาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานแวะวัดอโศกรามวัดที่สร้างขึ้นตาม พระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สังคยานา พระไตยปิฎกครั้งที่3

01.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง หลังรับประทานอาหารอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำคณะผู้เดินทางสู่ตำบลพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง

18.00 น. : คณะผู้เดินทางถึงพุทธคยานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม TOKYO VIHAR /SUJATA HOTELหรือเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8
วันที่แปด : ตำบลพุทธคยา – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมบ้านนางสุชาดาผู้ที่ถวายข้าวมยุปายาส ชม สถานที่ลอยถาด กลางสายน้ำอยู่ตรงข้ามที่ตรัสรู้ หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคยา

13.30 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินซิตี้แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ E8 9103

18.00 น. : ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

————————————————————

อัตราค่าบริการ : 6 – 10 มิ.ย. 2/8 -12 // 10-14 ส.ค /5 – 9 ก.ย. 56
วันที่เดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / ห้อง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
5-12,16-19,19-26,26ต.ค.-2พ.ย.56

39,900

12,000

2-9,9-16,16-23,23-30 พ.ย.5630พ.ย.-7ธ.ค.,7-14,14-21,21-28 ธ.ค.56

39,900

12,000

28ธ.ค.-4 ม.ค. 57
40,900

12,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class ไป – กลับ กรุงเทพ – พุทธคยา
• ค่าวีซ่าในอัตราปกติเนปาล / อินเดีย
• ค่าภาษีสนามบินประเทศเนปาล/ อินดีย
• ค่าห้องพักปรับอากาศห้องละ2-3 ท่าน
• ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุบในรายการ
• ค่าทัศนาจร ค่าผู้นำทางอำนวยความสะดวก และรถรับรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
• ค่าประกันการเดินทาง
• อัตราค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ตามราคาภาษีน้ำมัน
ค่าบริการไม่รวม :

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 3 เหรียญต่อคน/ต่อวัน
• ค่าทำบุญถวายพระวิทยากร ท่านละ 500 รูปี หรือ บาท ก็ได้ตามอัธยาศัย
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
• ค่าภาษีเชื้อเพลิงของสายการบินในกรณีที่มีการเรียกเก็บเพิ่มค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
5. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด
จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

You can leave a response, or trackback from your own site.
สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
Happy Star Tour
NEWGENS TRAVEL
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
Niji Travel
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
Beauthai Travel
Osamu International Co.,Ltd
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
อั่งเป่าทัวร์
เยาวราช ทัวร์
MUNGMEE
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
thaifly travel with style
romantic travel&service co.,ltd
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR