โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

ฉางซา จางเจียเจี้ย ฉงชิ่ง 6วัน 5 คืน FD (CSG 001)

 

 

Numbers-1-icon
วันแรก : ดอนเมือง  – ฉางซา – โชว์จิ้งจอกขาว

 

05.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู  1 เคาเตอร์AIR ASIA  สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.35 น. : นำท่านเดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 2603

12.05 น. : ถึง สนามบินเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง )  ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ   ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําท่านไปชมโชว์อลังการ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยูบนเวที กลางแจ้งแบบอลังการตระการ
***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทําให้เข้าชมไม่ได้ผ้จัดรับผิดชอบเพียงจัด โชว์เหม่ยลี่เซียงซี หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก ซึ่งเป็นโชว์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ย ที่มีความอลังการสวยงามยิ่งทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***

พักที่ WEIDI   HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

Numbers-2-icon
วันที่สอง : เทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-โรงเรียนภาพวาดทราย-ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู

 

เช้า : นำท่านสู่ภัตตาคารพร้อมบริการอาหารเช้า

หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย จากนั้นชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ศิลปะอันสวยงามที่โรงเรียน ภาพวาดทราย  ที่มีชื่อเสียงดัง นำท่าน ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักที่ JINTIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

Numbers-3-icon
วันที่สาม : จางเจียเจี้ย-เทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า–ภาพเขียนสิบลี้ –ร้าย บัวหิมะ

 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่าง ๆ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ภาพเขียนสิบลี้เป็นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขาของภูเขาเทียนจื่อซาน

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ JINTIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

Numbers-4-icon
วันที่สี่ : จางเจียเจี้ย  – อู่หลง – ถ้ำฝูหลง

 

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองอู่หลง (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชั่วโมง ) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อม ด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่นํ้าอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่ง ประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทางถึง เมืองอู่หลง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม ถ้ำฝูหลง ถ้ำฝูหลงตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝูหยง มีโถงถ้ำใหญ่ที่มีพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยกว่า 30 ชนิด ที่มีชื่อเสียงได้แก่ วังมังกรใต้สมุทร น้ำตกไข่มุก และหินงอกหินย้อยชนิดที่สวยงามหา

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ YUZHU  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

Numbers-5-icon
วันที่ห้า : อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์-ฉงชิ่ง – ล่องเรือแม่แยงซีเกียงดูวิวกลางคืน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่อง เที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ นำท่าน โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้ว จะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรก คือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์, สะพานแห่งที่สอง สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สาม หรือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ โรงเตี๊ยมโบราณ ที่เคยเป็นจุดแวะพักแรมยามค่ำคืนของคนเดินทางในสมัยโบราณที่ใช้เป็นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่  อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง  เมืองฉงซิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง )  ฉงซิ่งเป็นเมืองหนึ่งในสี่อันดับใหญ่ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยมีสมญานามว่าเป็นเมืองคีรี เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง ที่ตกแต่งไฟอย่างสวยงาม จนได้สมญานามว่า “ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ ELING88   HOTEL หรือเทียบเท่า

Numbers-6-icon
วันที่หก : ศาลาประชาคม-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-หมู่บ้านโบราณซือชีโขว–กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหานนำท่านเที่ยวชม ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จในปี 1954จุคนได้กว่า 5,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง  และชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ซานเสียต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่นํ้าแยงซีเกียง หลังจากนั้นนำท่าน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากรับประทานอาหาร  นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณซือชีโขว  เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัย อยู่เป็นจำนวนมาก ภายในท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคโบราณในสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง ซึ่งโครงสร้างอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงไว้สถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม เราสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก หรือของฝากจากที่นี่ได้อย่างมากมาย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.55 น. : นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2553

22.50 น. : เดินทางถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม ความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

อัตราค่าบริการ :
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
20-25 มิ.ย. 30,900 /ท่าน 30,900 /ท่าน 29,900 /ท่าน 5,500

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ – ฉางซา –ฉงชิ่ง -  กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พัก  5  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน // 6 วัน เท่ากับ 180 หยวนต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

 

การสำรองที่นั่ง

1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15 วัน

เอกสารเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 

การยกเลิกทัวร์

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์เอง

You can leave a response, or trackback from your own site.
สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
Happy Star Tour
NEWGENS TRAVEL
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
Niji Travel
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
Beauthai Travel
Osamu International Co.,Ltd
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
อั่งเป่าทัวร์
เยาวราช ทัวร์
MUNGMEE
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
thaifly travel with style
romantic travel&service co.,ltd
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR