โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว

แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัชมาฮาล 10 วัน (IND007B)

1
วันแรก : กรุงเทพฯ – เดลลี – พุทธคยา

05.30 น. :  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย (AI) ประตู 10 แถว W   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ   คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.50 น. :  ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่  AI 333

12.05 น.  :   ถึง สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดียผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลี ทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลลีเก่า เป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ รอต่อไฟล์ทไปเมืองคยา

13.20 น.  :   ออกเดินทางสู่พุทธคยา โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI  433 

14.50 น.  :   ถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย  นำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาว     พุทธทั่วโลก นำท่านเที่ยวชม พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และนำท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี

เย็น   :       บริการอาหารเย็น    ณ  ภัตตาคาร

พักที่  โรงแรม Sujata / Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า

2
วันที่สอง : พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา

 เช้า  :   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ (ประมาณ 2 ชั่วโมง)   ซึ่งมีความหมายว่าพระราชวัง เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน นำท่านขึ้นเขา เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการถ้ำพระมหาโมคคัลลานะและถ้ำสุกร ที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และกุฏิพระอานนท์ พุทธอนุชา ร่วมสวดมนต์เจริญภาวนา ณ คันธกุฏิของพระพุทธเจ้าบนยอดเขา       คิชกูฏ จากนั้นลงจากเขามุ่งหน้าสู่ วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธผู้อุทิศตนทำนุบำรุงศาสนา และสถานที่แห่งนี้ยังถือกำเนิดวันมาฆบูชา พระอรหันต์จำนวน 1250 รูปมารวมกันโดยมิได้นัดหมาย    

เที่ยง  :   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองนาลันทา(ประมาณ 30 นาที)นาลันทา มีความหมายว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกบัว ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง             ของโลกที่มีหนังสือมากถึง9 ล้านเล่ม มีนักศึกษาราว 10,000 คน มีอาจารย์ประมาณ 2,000  คน และยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ซึ่งรุ่งเรือถึงขีดสุดในช่วงเวลาตั้งแต่ศตวรรษ 5- 12 ก่อนจะถูกทำลายในสมัยต่อมามีบันทึกกล่าวว่าหอสมุดนี้ไหม้อยู่เป็นเวลาหลายเดือน หลวงจีนอี้จิง(พระถังซัมจั๋ง) ซึ่งจาริกมาในระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 1223 ก็ได้มาศึกษาที่นาลันทาและได้เขียนบันทึกเล่าไว้อีก นาลันทารุ่งเรืองสืบมาช้านานจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ (พ.ศ. 1303-1685) กษัตริย์ราชวงศ์นี้ก็ทรงอุปถัมภ์มหาวิหารแห่งนี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง พุทธคยา (ประมาณ 3 ชั่วโมง)

เย็น  :     บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

พักที่  โรงแรม Sujata / Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า

3
วันที่สาม : พุทธคยา – พาราณสี

เช้า  :      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านนมัสการ  พุทธคยาสังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่น่าเชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปีก่อน โพธคยา (พุทธคยา) นับว่าเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญของชาวพุทธที่สำคัญที่สุด เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเจริญสมาธิหลังจากได้แรงดลใจจากความทุกข์ทั้งหลายของมวลมนุษย์ ต้นโพธิ์ที่เราได้เห็นทุกวันนี้เชื่อว่าเติบโตจากต้นศรีมหาโพธิ์ดั้งเดิมที่ทรงตรัสรู้แนวทางในการพ้นทุกข์ นมัสการ มหาโพธิ์วิหาร  สถาปัตยกรรมผสมผสานกลมกลืนกันของหลาวัฒนธรรม ตัววิหารมีลักษณะของสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์คุปตะ มีพระพุทธรูป พระพุทธเมตตา  ประดิษฐานข้างใน  จากนั้นชม บ้านนางสุชาดา  ธิดาเศรษฐีแห่งอุรุเวลาเสนานิคม นำข้าวมธุปายาสมาถวายแก่พระโพธิสัตว์ หลังจากที่ได้ทรงเสวยแล้วก็ทรงเสด็จไปริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงบารมี ถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนน้ำ แล้วเสด็จกลับไปยังโคนต้นโพธิ์ คนหาบหญ้าชื่อโสตถิยะ ผ่านมาเกิดความเลื่อมใส จึงถวายหญ้า 8กำ และทรงตรัสรู้ด้วยความจริงอันประเสริฐสี่ประการ

เที่ยง  :   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่แม่น้ำคงคาบริเวณที่ไหลผ่านเมืองพาราณสี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

ค่ำ    :     บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร   

                พักที่ โรงแรม Ideal Tower  หรือเทียบเท่า

4
วันที่สี่ : พาราณสี – กุสินารา

เช้า   :      บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม

หลังอาหาร นำเดินลงสู่ ฆาฏ (GHAT) “ความหมายทางวิชาการ หมายถึงขั้นบันไดลงไปที่ท่าน้ำหรือแหล่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้แสวงบุญ”  จุดที่ผู้แสดงบุญชาวฮินดูมาอาบน้ำชำระร่างกายให้เป็นสิริมงคล ซึ่งมีมากมายกว่า 80 ฆาต  นำล่องเรือผ่าน ฆาต ต่างๆ ส่วนที่เผาศพชาวฮินดูที่เชื่อว่า แม่น้ำคงคาจะช่วยชำระความบริสุทธิ์ให้ผู้ตายและนำวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มพลังและความเป็นมงคลให้กับทุกท่าน จากนั้น นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองกุสินารา ( ประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

เที่ยง  :     บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย   :      นำท่านนมัสการ สังเวชนียสถานแห่งที่ 4  กุสินารา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้แสวงบุญชาวพุทธ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน  โดยมีปัจฉิมวาจา กับภิกษุทั้งหลายว่า บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า  สังขาลทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด สถานที่      ระลึกในเหตุการณ์ครั้งโน้น คือ วิหารมหาปรินิพพาน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางต้นสาละ  และทรงอุปสมบทให้กับสุภัททปริพาชก เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ และบำเพ็ญธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ บริเวณแห่งนี้ยังมี พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีจารึก กำหนดอายุ เก่าแก่กว่า 1,400 ปี ถูกคนพบในปี 1876 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกนำมาประดิษฐานในรัชสมัยของพระเจ้ากุมารคุปต์ในศตวรรษที่ 5 นำนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์

ค่ำ    :       บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร   

                 พักที่  โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า

5
วันที่ห้า : กุสินารา – ลุมพินี (เนปาล)

เช้า   :         บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล (ประมาณ 5 ชั่วโมง)  ถึงพรมแดนอินเดีย -เนปาล ที่ด่านโสเนาลี เดินทางเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ

เที่ยง  :      บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร

นำเดินทางสู่สวน ลุมพินีวันสังเวชนียสถานที่แห่งที่ 1  เมือง ไภลวะ ฝั่งเนปาล สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นชม ชม มายาเทวีวิหาร อาคารที่สร้างครอบทับแผ่นหิน เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ตั้งของต้นสาละที่พระนางสิริมหามายาประทับยืนเหนี่ยวให้ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะจากทางด้านพระปรัศว์ (สีข้าง)  ชมประติมากรรมนูนต่ำสลักจากหิน ภาพพระนางสิริมหามายาให้ประสูติพระกุมาร  ชม เสาศิลา ที่เชื่อกันว่าสร้างและสลักจารึกโดยพระเจ้าอโศก มหาราช เป็นตัวอักษรพราหมี แสดงใจความของการเสด็จมาบูชาสวนลุมพินีวันของพระองค์         ชมสระน้ำ ที่เล่ากันว่าเป็นที่พระนางสิริมหามายาเสด็จมาชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนให้ประสูติพระกุมาร

เย็น    :      บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

                  พักที่  โรงแรม Nirvana Hotel หรือเทียบเท่า

6
วันที่หก : ลุมพินี (เนปาล)– สาวัตถี

05.00 :     บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

เที่ยง   :       บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดเชตวัน  มหาวิหาร เป็นวัดที่ท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี  สร้างถวายเป็นอารามแห่งแรกในเมืองสาวัตถี จากนั้นชมบ้าน ท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี ,บ้านท่านองคุลีมาล สถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญมาญวิกา พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับและประกาศศาสนาอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี้นานถึง 24 พรรษา สาวัตถี เป็นเมืองกษัตริย์โบราณซึ่งมีพระนามว่า         สารวัตถะ ( SARAVAST )เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมีสถูปโบราณ วัดเก่าแก่ และวิหารจำนวนมาก เป็นที่เล่าสืบกันต่อมาว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถี นี้หลายครั้ง และเมือง   สาวัตถีมีต้นโพธิ์ ที่มีชื่อเสียงซึ่งเรียกกันว่า อานันท์โพธิ์ (ANOND BODHI TREE) ซึ่งพระอานนท์ นำเอาเมล็ดโพธิ์สุกจากต้นโพธิ์ที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้มาปลูกไว้ทางเข้าพระมหาวิหารเชตวัน

เย็น   :         บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร

                  พักที่  โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า

7
วันที่เจ็ด : สาวัตถี – ลัคเนาว์

เช้า   :         บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์  (ประมาณ 3-4 ชั่วโมง)                                                                                                                                                                                                                           ถึงเมืองลัคเนาว์   เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ  ได้รับฉายานามว่าเมืองอาหรับราตรี ตั้งชื่อตามชื่อของพระลักษณ์ น้องชายของพระราม ต่อมาได้ถูกเรียกเพี้ยนไปจนกลายเป็นชื่อในปัจจุบัน  เมืองลัคเนาว์  เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากเมืองหนึ่งของอินเดีย ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่ ประมาณ 2.6 ล้านคน และก็เป็นชุมทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังเมืองเดลลีจัยเปอร์ และ              เมืองอื่นๆ

เย็น    :       บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

                  พักที่  Clarks Avadh หรือเทียบเท่า

8
วันที่แปด : ลัคเนาว์ – เดลลี – อัครา

เช้า    :           บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินลัคเนาว์

08.40 น.  :  ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI  412

09.40 น. :    ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชสู่เมืองอัครา(ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

เที่ยง   :          บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก Clarks Hotel หรือระดับเทียบเท่า

55585b6c9
วันแรก : พุทธคยา – โกลกัตต้า

เช้า  :       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำเข้าชม ตัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะ ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัว หนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่สร้างเป็นแนวยาวสู่อาคารตัชมาฮาล แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮันได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองด้วยหินอ่อนสีดำในรูปแบบเดียวกันกับตัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน

จากนั้นนำเข้าชม ป้อมอักรา (Agra Fort) แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปีค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์   และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อม และพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นำเข้าชมป้อมผ่านประตูอำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวังผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์    นำเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย  ชมพระตำหนักมาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นตัชมาฮาลได้   ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮัน ถูกพระโอรสออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์    แล้วนำเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ ชมลานสวนประดับที่เคยเป็นตลาดมีนาบาซ่าร์ ซึ่งพระเจ้าชาห์จาฮันได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขาย จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง  :      บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย   :       จากนั้นพาท่านกลับไปยังกรุงเดลลี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

เย็น   :       รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

                  พักที่ ITC Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

10
วันแรก : เดลลี – กรุงเทพฯ

เช้า    :                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.25 น.    :             ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332

19.20 น.   :            ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ:       การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม ความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

อัตราค่าบริการ :
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
20-29 พ.ย. 58
8-17,23-31 ม.ค.59
5-14,19-28 ก.พ.59
4-13,18-27 มี.ค.59
60,900
60,900
59,900
15,000
4-13 ธ.ค. 58
61,900
61,900
60,900
15,000
25 ม.ค.58- 3 ม.ค. 59
63,900
63,900
62,900
15,000

 

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นใน

อนาคตทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียและเนปาล หนังสือเดินทางไทย
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
ค่าบริการไม่รวม :

• ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ วันละ 5 USD ต่อท่าน

การยกเลิก :

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
5. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด
จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

You can leave a response, or trackback from your own site.
สนใจโทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่บริษัทชั้นนำใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตรไมตรี ทัวร์
Happy Star Tour
NEWGENS TRAVEL
Your Way Travel and Services Co., Ltd.
Niji Travel
C&P WORLD TOUR
Ubon Surachai Tour
North Pole Travel
Beauthai Travel
Osamu International Co.,Ltd
99 Wolrd Travel
คนไทยทัวร์
ดารากร ทราเวล
ศรีดารา ทัวร์
อั่งเป่าทัวร์
เยาวราช ทัวร์
MUNGMEE
เนเจอร์ไมล์ จำกัด
thaifly travel with style
romantic travel&service co.,ltd
Holiday Playful Co.,Ltd.
Siam Travel
Anyways Travel
A.O. FAMILY TOUR