โปรแกรมทัวร์แนะนำ | อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์พม่า | ทัวร์บาหลี | ทัวร์จีน | ทัวรืฮ่องกง | ทัวร์ลาว
 • Banner 10-14 DEC 15

 • พม่า อินเดีย 4วัน 3คืน

 • พม่า อินเดีย 6วัน 5คืน

 • พม่า-อินเดีย 9วัน 8คืน

 • Banner บาหลี ปีใหม่ 59

 • พม่า ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน เช้า-เย็น

 • ภูฏาน 5วัน 4คืน

 • พม่า 4วัน 3คืน PM-PM

 • จางเจียเจี้ย ปีใหม่

แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัชมาฮาล 10 วัน (IND007B)

1
วันแรก : กรุงเทพฯ – เดลลี – พุทธคยา

05.30 น. :  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย (AI) ประตู 10 แถว W   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ   คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.50 น. :  ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่  AI 333

12.05 น.  :   ถึง สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดียผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลี ทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลลีเก่า เป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ รอต่อไฟล์ทไปเมืองคยา

13.20 น.  :   ออกเดินทางสู่พุทธคยา โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI  433 

14.50 น.  :   ถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย  นำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาว     พุทธทั่วโลก นำท่านเที่ยวชม พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และนำท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี

เย็น   :       บริการอาหารเย็น    ณ  ภัตตาคาร

พักที่  โรงแรม Sujata / Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า

2
วันที่สอง : พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา

 เช้า  :   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ (ประมาณ 2 ชั่วโมง)   ซึ่งมีความหมายว่าพระราชวัง เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน นำท่านขึ้นเขา เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการถ้ำพระมหาโมคคัลลานะและถ้ำสุกร ที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และกุฏิพระอานนท์ พุทธอนุชา ร่วมสวดมนต์เจริญภาวนา ณ คันธกุฏิของพระพุทธเจ้าบนยอดเขา       คิชกูฏ จากนั้นลงจากเขามุ่งหน้าสู่ วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธผู้อุทิศตนทำนุบำรุงศาสนา และสถานที่แห่งนี้ยังถือกำเนิดวันมาฆบูชา พระอรหันต์จำนวน 1250 รูปมารวมกันโดยมิได้นัดหมาย    

เที่ยง  :   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองนาลันทา(ประมาณ 30 นาที)นาลันทา มีความหมายว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกบัว ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง             ของโลกที่มีหนังสือมากถึง9 ล้านเล่ม มีนักศึกษาราว 10,000 คน มีอาจารย์ประมาณ 2,000  คน และยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ซึ่งรุ่งเรือถึงขีดสุดในช่วงเวลาตั้งแต่ศตวรรษ 5- 12 ก่อนจะถูกทำลายในสมัยต่อมามีบันทึกกล่าวว่าหอสมุดนี้ไหม้อยู่เป็นเวลาหลายเดือน หลวงจีนอี้จิง(พระถังซัมจั๋ง) ซึ่งจาริกมาในระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 1223 ก็ได้มาศึกษาที่นาลันทาและได้เขียนบันทึกเล่าไว้อีก นาลันทารุ่งเรืองสืบมาช้านานจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ (พ.ศ. 1303-1685) กษัตริย์ราชวงศ์นี้ก็ทรงอุปถัมภ์มหาวิหารแห่งนี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง พุทธคยา (ประมาณ 3 ชั่วโมง)

เย็น  :     บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

พักที่  โรงแรม Sujata / Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า

3
วันที่สาม : พุทธคยา – พาราณสี

เช้า  :      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านนมัสการ  พุทธคยาสังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่น่าเชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปีก่อน โพธคยา (พุทธคยา) นับว่าเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญของชาวพุทธที่สำคัญที่สุด เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเจริญสมาธิหลังจากได้แรงดลใจจากความทุกข์ทั้งหลายของมวลมนุษย์ ต้นโพธิ์ที่เราได้เห็นทุกวันนี้เชื่อว่าเติบโตจากต้นศรีมหาโพธิ์ดั้งเดิมที่ทรงตรัสรู้แนวทางในการพ้นทุกข์ นมัสการ มหาโพธิ์วิหาร  สถาปัตยกรรมผสมผสานกลมกลืนกันของหลาวัฒนธรรม ตัววิหารมีลักษณะของสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์คุปตะ มีพระพุทธรูป พระพุทธเมตตา  ประดิษฐานข้างใน  จากนั้นชม บ้านนางสุชาดา  ธิดาเศรษฐีแห่งอุรุเวลาเสนานิคม นำข้าวมธุปายาสมาถวายแก่พระโพธิสัตว์ หลังจากที่ได้ทรงเสวยแล้วก็ทรงเสด็จไปริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงบารมี ถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนน้ำ แล้วเสด็จกลับไปยังโคนต้นโพธิ์ คนหาบหญ้าชื่อโสตถิยะ ผ่านมาเกิดความเลื่อมใส จึงถวายหญ้า 8กำ และทรงตรัสรู้ด้วยความจริงอันประเสริฐสี่ประการ

เที่ยง  :   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่แม่น้ำคงคาบริเวณที่ไหลผ่านเมืองพาราณสี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

ค่ำ    :     บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร   

                พักที่ โรงแรม Ideal Tower  หรือเทียบเท่า

4
วันที่สี่ : พาราณสี – กุสินารา

เช้า   :      บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม

หลังอาหาร นำเดินลงสู่ ฆาฏ (GHAT) “ความหมายทางวิชาการ หมายถึงขั้นบันไดลงไปที่ท่าน้ำหรือแหล่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้แสวงบุญ”  จุดที่ผู้แสดงบุญชาวฮินดูมาอาบน้ำชำระร่างกายให้เป็นสิริมงคล ซึ่งมีมากมายกว่า 80 ฆาต  นำล่องเรือผ่าน ฆาต ต่างๆ ส่วนที่เผาศพชาวฮินดูที่เชื่อว่า แม่น้ำคงคาจะช่วยชำระความบริสุทธิ์ให้ผู้ตายและนำวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มพลังและความเป็นมงคลให้กับทุกท่าน จากนั้น นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองกุสินารา ( ประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

เที่ยง  :     บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย   :      นำท่านนมัสการ สังเวชนียสถานแห่งที่ 4  กุสินารา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้แสวงบุญชาวพุทธ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน  โดยมีปัจฉิมวาจา กับภิกษุทั้งหลายว่า บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า  สังขาลทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด สถานที่      ระลึกในเหตุการณ์ครั้งโน้น คือ วิหารมหาปรินิพพาน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางต้นสาละ  และทรงอุปสมบทให้กับสุภัททปริพาชก เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ และบำเพ็ญธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ บริเวณแห่งนี้ยังมี พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีจารึก กำหนดอายุ เก่าแก่กว่า 1,400 ปี ถูกคนพบในปี 1876 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกนำมาประดิษฐานในรัชสมัยของพระเจ้ากุมารคุปต์ในศตวรรษที่ 5 นำนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์

ค่ำ    :       บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร   

                 พักที่  โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า

5
วันที่ห้า : กุสินารา – ลุมพินี (เนปาล)

เช้า   :         บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล (ประมาณ 5 ชั่วโมง)  ถึงพรมแดนอินเดีย -เนปาล ที่ด่านโสเนาลี เดินทางเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ

เที่ยง  :      บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร

นำเดินทางสู่สวน ลุมพินีวันสังเวชนียสถานที่แห่งที่ 1  เมือง ไภลวะ ฝั่งเนปาล สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นชม ชม มายาเทวีวิหาร อาคารที่สร้างครอบทับแผ่นหิน เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ตั้งของต้นสาละที่พระนางสิริมหามายาประทับยืนเหนี่ยวให้ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะจากทางด้านพระปรัศว์ (สีข้าง)  ชมประติมากรรมนูนต่ำสลักจากหิน ภาพพระนางสิริมหามายาให้ประสูติพระกุมาร  ชม เสาศิลา ที่เชื่อกันว่าสร้างและสลักจารึกโดยพระเจ้าอโศก มหาราช เป็นตัวอักษรพราหมี แสดงใจความของการเสด็จมาบูชาสวนลุมพินีวันของพระองค์         ชมสระน้ำ ที่เล่ากันว่าเป็นที่พระนางสิริมหามายาเสด็จมาชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนให้ประสูติพระกุมาร

เย็น    :      บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

                  พักที่  โรงแรม Nirvana Hotel หรือเทียบเท่า

6
วันที่หก : ลุมพินี (เนปาล)– สาวัตถี

05.00 :     บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

เที่ยง   :       บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดเชตวัน  มหาวิหาร เป็นวัดที่ท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี  สร้างถวายเป็นอารามแห่งแรกในเมืองสาวัตถี จากนั้นชมบ้าน ท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี ,บ้านท่านองคุลีมาล สถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญมาญวิกา พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับและประกาศศาสนาอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี้นานถึง 24 พรรษา สาวัตถี เป็นเมืองกษัตริย์โบราณซึ่งมีพระนามว่า         สารวัตถะ ( SARAVAST )เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมีสถูปโบราณ วัดเก่าแก่ และวิหารจำนวนมาก เป็นที่เล่าสืบกันต่อมาว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถี นี้หลายครั้ง และเมือง   สาวัตถีมีต้นโพธิ์ ที่มีชื่อเสียงซึ่งเรียกกันว่า อานันท์โพธิ์ (ANOND BODHI TREE) ซึ่งพระอานนท์ นำเอาเมล็ดโพธิ์สุกจากต้นโพธิ์ที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้มาปลูกไว้ทางเข้าพระมหาวิหารเชตวัน

เย็น   :         บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร

                  พักที่  โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า

7
วันที่เจ็ด : สาวัตถี – ลัคเนาว์

เช้า   :         บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์  (ประมาณ 3-4 ชั่วโมง)                                                                                                                                                                                                                           ถึงเมืองลัคเนาว์   เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ  ได้รับฉายานามว่าเมืองอาหรับราตรี ตั้งชื่อตามชื่อของพระลักษณ์ น้องชายของพระราม ต่อมาได้ถูกเรียกเพี้ยนไปจนกลายเป็นชื่อในปัจจุบัน  เมืองลัคเนาว์  เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากเมืองหนึ่งของอินเดีย ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่ ประมาณ 2.6 ล้านคน และก็เป็นชุมทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังเมืองเดลลีจัยเปอร์ และ              เมืองอื่นๆ

เย็น    :       บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

                  พักที่  Clarks Avadh หรือเทียบเท่า

8
วันที่แปด : ลัคเนาว์ – เดลลี – อัครา

เช้า    :           บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินลัคเนาว์

08.40 น.  :  ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI  412

09.40 น. :    ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชสู่เมืองอัครา(ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

เที่ยง   :          บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก Clarks Hotel หรือระดับเทียบเท่า

55585b6c9
วันแรก : พุทธคยา – โกลกัตต้า

เช้า  :       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำเข้าชม ตัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะ ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัว หนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่สร้างเป็นแนวยาวสู่อาคารตัชมาฮาล แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮันได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองด้วยหินอ่อนสีดำในรูปแบบเดียวกันกับตัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน

จากนั้นนำเข้าชม ป้อมอักรา (Agra Fort) แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปีค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์   และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อม และพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นำเข้าชมป้อมผ่านประตูอำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวังผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์    นำเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย  ชมพระตำหนักมาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นตัชมาฮาลได้   ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮัน ถูกพระโอรสออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์    แล้วนำเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ ชมลานสวนประดับที่เคยเป็นตลาดมีนาบาซ่าร์ ซึ่งพระเจ้าชาห์จาฮันได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขาย จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง  :      บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย   :       จากนั้นพาท่านกลับไปยังกรุงเดลลี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

เย็น   :       รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

                  พักที่ ITC Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

10
วันแรก : เดลลี – กรุงเทพฯ

เช้า    :                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.25 น.    :             ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332

19.20 น.   :            ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ:       การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม ความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

อัตราค่าบริการ :
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
20-29 พ.ย. 58
8-17,23-31 ม.ค.59
5-14,19-28 ก.พ.59
4-13,18-27 มี.ค.59
60,900
60,900
59,900
15,000
4-13 ธ.ค. 58
61,900
61,900
60,900
15,000
25 ม.ค.58- 3 ม.ค. 59
63,900
63,900
62,900
15,000

 

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นใน

อนาคตทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียและเนปาล หนังสือเดินทางไทย
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
ค่าบริการไม่รวม :

• ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ วันละ 5 USD ต่อท่าน

การยกเลิก :

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
5. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัด
จำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting